ELBUS

ELBUS er en ordning hvor medlemsbedriftene innbetaler en avgift seks ganger per år. Ordningen gjelder for medlemsbedrifter som har inngått tariffavtale i henhold til landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). 

Avgiftens størrelse er satt til 0,35 % beregnet av bedriftens lønnsmasse innen LOK-området.

Ordningens formål

  1. ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene.
  2. ELBUS skal bidra til å styrke etterutdanningen i bransjen. Dette gjøres gjennom å støtte opp om regionalt samarbeid mellom partene. Det kan gis støtte til regionalt avtalte etterutdanningstiltak som de lokale organisasjonene til Nelfo og EL & IT Forbundet er enige om.

ELBUS er organisert på følgende måte:

  • ELBUS har eget styre og egne vedtekter
  • For å sikre effektiv bruk av midlene i forhold til partenes individuelle behov og ordningens formål, deles midlene som tilføres ELBUS mellom partene.
  • Midlene skal anvendes i tråd med formålet beskrevet ovenfor i punktene 1 og 2.
  • Hver av partene rapporterer egen aktivitet og regnskap til styret.
  • Partene bør prioritere bevilgninger til, og samarbeid om prosjekter som har felles interesse.

Nelfos andel av midlene fra ELBUS ordningen
Nelfo ønsker å benytte midlene slik at de treffer så bredt som mulig blant medlemsbedriftene samtidig som bruken er i tråd med ELBUS vedtekter og bilag 1 i LOK. Dette innebærer både et utdanningspolitisk og faglig arbeid på flere arenaer som igjen er knyttet opp mot å sikre våre medlemmer tilflyt av den beste kunnskapen og kompetansen fra det norsk utdanningssystemet. Nelfo mener det er avgjørende å utvikle medlemmenes kompetanse for å styrke bedriftenes konkurransekraft og lønnsomhet. Nelfo har derfor prioritert sin andel av midlene til utdanning, rekruttering og utvikling. 

Forskning og utvikling (Fou) 
Dette er tiltak knyttet til å utvikle nye og styrke etablerte utdanningstilbud, særlig innenfor fagskole- og UH sektoren. For Nelfo er det viktig å posisjonere seg utdanningspolitisk innenfor disse områdene for å sikre best mulig påvirkning. 

Kompetanse og utdanning
Kompetanse og utdanning er satsingsområder for Nelfo, særlig inn mot fag- og yrkesopplæringen hvor også lærlingordningen står sentralt. Nelfo har her lederroller i råd og utvalg og er med på å påvirke innhold og struktur i utdanningen. Her inngår utstrakt arbeid rettet mot utdanningsmyndigheter og samarbeid med NHO-fellesskapet. Det arbeides også med å utvikle faglig innhold innenfor fagskoleutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen innenfor denne posten.

Rekruttering 
For Nelfo er det avgjørende å profilere elektrofagene på en positiv måte. Nelfos satsing innenfor dette området er www.gnizt.no. I tillegg til internettsiden er det utviklet brosjyremateriell og roll-up. Dette materiellet brukes på rekrutteringsmesser rundt om i hele landet. Rekrutteringen er i hovedsak rettet mot utdanningssøkende ungdom for å synliggjøre elektrofagene på en god måte.

Etterutdanning og videre opplæring
Innenfor dette området brukes midler til å utvikle nye etterutdanningstilbud/læremidler knyttet til elektrofagenes teknologiutvikling. 

Elbus.no