NIK - Nelfo Internkontroll


Nelfo Internkontroll (NIK) inneholder alle relevante prosedyrer, sjekklister og dokumenter som el-entreprenøren har behov for i arbeidet med HMS og internkontroll i egen bedrift og hos kunden.

NIK er tilpasset el-installatørens kompleksitet. Den fyller den enkelte bedrifts behov, inkludert alle typer oppdrag og prosjekter som bedriften utøver i sitt daglige virke inkludert Montørperm og HMS i prosjekt.

Ved å bruke NIK sparer du tid og kostnader.

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.


Hvorfor NIK?

 • Forebygge og unngå avvik og feil
 • Dekker myndighetenes krav til dokumentasjon i henhold til lover, forskrifter og normer
 • Dekker elektrobransjens behov for dokumentasjon, personsikkerhet, anleggssikkerhet, sluttkontroller og samsvarserklæring
 • Inneholder nødvendige prosedyrer, stillingsbeskrivelser, sjekklister, skjemaer og instrukser

Hva er internkontroll?

 • Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet.
 • Et godt IK-system skal oppdage feil tidlig slik at feilene lager minst mulig skade. Gjennom dette skapes et godt arbeidsmiljø og sikkerhetsnivå.
 • Internkontroll betyr å drive ryddig, ha orden i eget hus, og etterleve gjeldende regelverk

NIK – ikke bare HMS

NIK inkluderer en rekke funksjoner som er viktige for deg i ditt daglige arbeid:

 • Kunnskap og bevissthet om "Sikkert arbeid" som AUS-arbeid, arbeide i høyden etc.
 • Større sikkerhet og økonomisk trygghet ved gjennomføring av oppdrag og prosjekter
 • Benytte tilrettelagte prosedyrer også for Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) med hensyn til Ekomnett og håndtering av fiber
 • Kontinuerlig oppdatering av lover og forskrifter

Nelfo Integrator moduler

     
Klikk på ett av symbolene hvis du ønsker informasjon om en annen modul.