Yrkesfaglærerutdanningen

Nelfo har de senere årene vært aktivt knyttet til utdanning av yrkesfaglærere ved høyskolen i Oslo og Akershus. Grunnen er at kompetansen til yrkesfaglæreren er avgjørende for elevens motivasjon i opplæringen og kunnskapsnivået den enkelte elev har ervervet gjennom skoleløpet på Vg1 og Vg2. Det er i dag stor mangel på yrkesfaglærere innen elektrofag og Nelfo er opptatt av å sikre gode rammebetingelser for rekruttering av yrkesfaglærere og sikre god etter- og videreutdanning for lærerne.  

I dag er det to alternative utdanningsveier for yrkesfaglærere. Et bygger videre på tidligere relevant yrkesfaglig utdanning eller profesjonsutdanning, og oppnår lærerkompetanse gjennom den ettårige Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y). Det andre alternativet utvikler lærerkompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdanningen (YFL). Den sistnevnte utdanningens særegenhet er at den inkluderer yrkesfaglig fordypning i eget fagbrevområde, i tillegg til kompetanse for yrkesorientering og undervisning i brede programfag.  

Flere med fagbrev må velge å bli yrkesfaglærer
Undersøkelser og kartlegging viser at opp mot 1000 yrkesfaglærere i videregående skole mangler godkjent utdanning. Undersøkelser i videregående skole viser at et flertall av lærerne er over 50 år, og at minst en av fem er over 60 år ved bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Rekrutteringsbehovet er uten tvil størst til disse fagområdene.

Den praktiske erfaringen fra yrkesfag er avgjørende for studentene til å bli en kompetent yrkesfaglær. De vet hvordan bygg- og anleggsbransjen fungerer i praksis, og får dermed en viktig og nyttig krysskompetanse. Sammen med en pedagogiske kompetanse er de for eksempel bedre i stand å se utfordringer som kan oppstå i en opplæringssituasjon, og å finne kreative, praktiske og pedagogiske løsninger i undervisningen. Med bakgrunn i sin fagkompetanse er de også i stand til å inspirere og motivere elevene til å yte godt i skolen. Dette er avgjørende for bedriften som senere skal tegne lærekontrakter med eleven. Yrkesfaglærer med fagbrev gir derfor en svært etterspurt og verdifull kompetanse i skoleverket.

Evne til å konkretisere læreplaner
Det er avgjørende at lærere har god kompetanse på konkretisere læreplanverket i videregående skole. Disse læreplanene er formet generell og overordnet. Denne konkretiseringen krever både teoretisk- og fagkompetanse i bredde og dybde samt god yrkeserfaring slik at undervisningsplanene holder høy kvalitet og er relevant for arbeidslivet.