Installatørprøven

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg trådte i kraft 7. januar 2014. Dette innebærer store endringer hvor blant annet kvalifikasjonskravene er skjerpet.

Retningslinjene gjelder for det som i FEK § 7 annet ledd angis som egen prøve for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg.

©Fotograf John Petter Reinertsen

Virksomhetsledelse og fag er sentrale elementer i den nye elektroinstallatørprøven.

I tillegg til elektroinstallasjoner omfatter den både heis-, industri- og forsyningsanlegg. Dessuten er kvalifikasjonskravene skjerpet. 

- Prøven er blitt mer overordnet. Kandidatene må vise at de har et overordnet bilde av installasjon, og god kompetanse på alle de overordnede områdene. Prøven er i stor grad rettet inn mot det faglige ansvaret for å bygge og vedlikeholde elektriske anlegg, og ivareta sikkerheten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Den skal også avklare om kandidaten har kompetanse til å ivareta det faglige ansvaret for å vurdere om elektroforetakets internkontroll ivaretar elsikkerheten og personsikkerheten på en forsvarlig måte. Det tekniske er tonet noe ned, sier Svein Harald Larsen, fagsjef kompetanse i Nelfo.

Ingen prosjekteringsoppgave
- Det blir ingen prosjekteringsoppgave som tidligere. Kandidatene må vurdere om tegninger, skjemaer og eventuelt annen nødvendig dokumentasjon er gode nok til å bygge, vedlikeholde og ivareta sikkerheten for installasjonen. Ut fra egne vurderinger knyttet til et elsikkerhets- og sikkerhetsaspekt, skal de eventuelt gjøre nødvendige endringer i tegninger, skjemaer eller annen dokumentasjon.

- Kandidatene må også synliggjøre at de har god forståelse av ansvaret med å ha lærlinger, ansatte og innleid arbeidskraft på installasjonsoppdrag med hensyn til kvalifikasjoner og kompetanse. Siden det for tiden er mye innleid arbeidskraft, må kandidatene regne med å få spørsmål om hvordan denne problematikken skal håndteres.

Skjerpede kvalifiseringskrav
Larsen forteller at kvalifiseringskravet for å få avlegge prøven er betydelig skjerpet. 

- Utdanningskravet er toårig utdanning ved teknisk fagskole med relevant fagbrev, eller relevant master-bachelorutdanning. Dessuten må kandidatene ha tre års praksis som saksbehandler eller funksjonær etter endt utdanning. Tidligere var kravet fire års relevant praksis som montør, i tillegg til toårig teknisk fagskole. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft. Det gjelder ikke for dem som allerede har avlagt installatørprøven.

- Med den nye ordningen får ikke kandidatene installatørgodkjenning for resten av livet. De som går ut av bransjen i ti år uten å utføre installatøroppdrag i minst ett år i denne perioden, må ta elektroinstallatørprøven på nytt dersom de vil tilbake i slik jobb. For aktive installatører har dette normalt liten betydning. De som går ut av bransjen en periode og har planer om å komme tilbake, må sørge for å utføre installatøroppdrag i løpet av perioden de er ute.

- En tredje endring er at Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav, FEK, har skjerpet kravet for å gi dispensasjon. Har bedriften ett eller flere datterselskaper, er det ikke lenger nok å ha en installatør i morbedriften. Faglig ansvarlig skal være ansatt i virksomheten. Det betyr normalt at hvert datterselskap må ansette en installatør.

- Andre viktige endringer er registreringsplikt og plikt til å rette feil og mangler som er påpekt av tilsynsmyndighet. Registreringsplikten gjelder i hovedsak for arbeid på tredjepartsanlegg.

Kvalifiseringsprøve
Larsen opplyser at den kvalifiserende prøven fortsatt må tas. - Også denne er noe endret. Dette er en flervalgsprøve på to timer. Den skal teste kandidaten i lovverket, i tillegg til en teknisk del. Prøven skal treffe et større publikum enn før. Kandidatene må være forberedt på å sette seg inn i et større regelverk, samtidig som problemstillingene er løftet opp på et mer overordnet nivå. Universelle problemstillinger i elektro ligger fortsatt i bunn. Blant annet er nettfordelingssystemer et tema.

Forberedelser til installatørprøven

Nelfo tilbyr kurs som hjelper deg i forberedelsene for å bestå prøven.

  • Forberedelse til installatørprøven - mer informasjon om kurset her
  • Alt om fel og NEK
  • Manuell Prosjektering
  • Drift av en installasjonsbedrift, leders ansvar

Her finner du informasjon om kursene som gir deg den beste forberedelsen til installatørprøven

Se nelfoskolen.no for fullstendig kursoversikt

Forskrifter, normer, guider og bøker finner du i vår nettbutikk

Her er retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg