Grunnskoleutdanning

Et fremtidig arbeidsliv vil trenge anslagsvis tre ganger så mange fagarbeidere som arbeidstakere med kompetanse på høyere nivå. Også grunnskolen må ivareta utdanning til de praktiske yrkene på en bedre måte enn i dag. Nelfo mener skolen i dag formidler et snevert kompetansebegrep, der den fagkompetansen som yrkesfagene kan tilby ikke gis en likeverdig plass. Nelfo vil derfor sammen med NHO prosjektet Y2020 arbeide politisk for å få et større timetall og interesse for de praktiske fagene i grunnskolen. Undervisningen må også gjøres mer relevant for fag- og yrkesopplæringen. 

Det gis stadig mindre plass i grunnskolen til de praktiske og estetiske fagene. De siste årene har både timetallet og lærernes kompetanse i de praktiske fagene avtatt kraftig. Den tiden man bruker på disse fagene i grunnskolen har falt fra ca. 20 % til rundt 11 % av skoletimene. En konsekvens er svake praktiske ferdigheter ved inngangen til videregående skole. 

Forskning viser at det er de teoretisk flinkeste elevene som profiterer mest på en mer praktisk opplæring. Det er altså ikke noen motsetning mellom å gi de praktiske fagene større plass, og det å styrke de øvrige grunnleggende ferdighetene. Ludviksen-utvalget er også opptatt av å styrke de praktiske og estetiske fagene, uten at de er konkrete på hvordan dette skal gjøres.

Mer praktiske fag i grunnskolen
De praktisk-estetiske fagene må oppvurderes og sikres en likeverdig plass med teorifagene med tanke på å bygge kompetanse for fremtiden. Næringslivet og samfunnet behøver en skole som er mer praktisk innrettet med trivsel og læring hånd i hånd.  Rom for større fleksibilitet og variasjon mellom teoretiske og praktiske fag vil både kunne gi et større læringsutbytte for alle elever, og øke kvaliteten og gjennomstrømmingen i fag- og yrkesopplæringen.