Lover, forskrifter og standarder

All implementering og bruk av velferdsteknologi må følge det til enhver tid gjeldende lovverk. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på helselovgivning og pasientsikkerhet, i tillegg til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Utrdag av lover:
Helsedirektoratet, Lov om pasientrettigheter:

Kapittel 3 Rett til medvirkning og informasjon og kapittel 4 Samtykke til helsehjelp.

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.

Standarder:
Disse utvalgte standardene er aktuelle i omsorgsteknologiske installasjoner:

  • NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger
  • NS 3935 ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - prosjektering, utførelse og idriftsettelse