Brukerne og behovene

Ulike brukere har ulike velferdsteknologiske behov. For å sikre en best mulig tilpasning for den enkelte brukeren, er det viktig at helsepersonell og teknologer kommuniserer godt, og sammen kommer frem til de mest hensiktsmessige løsningene.

En stor utfordring med å utvikle gode velferdsteknologiske løsninger, er dialogen mellom helsepersonell- og teknologene. Teknologene må sette seg inn i brukernes behov, og kommuner og omsorgssektoren må sette seg inn i de oppgavene teknologien kan løse. Hele tiden må brukeren og brukerens behov stå i fokus.

Brukeren
Brukeren er først og fremst beboeren som har behov for bistand eller mottar kommunale omsorgstjenester.

Brukeren kan i denne sammenheng også være:

  • Pårørende, barn, familie, venner og øvrig sosialt nettverk
  • Omsorgsarbeidere, ansatte i omsorgstjenesten som har sitt daglige virke med å yte bistand til pleietrengende
  • Tjenesteyter; kommunene ved hjemmetjenesten eller institusjoner (sykehjem og omsorgsboliger) som har et overordnet ansvar for å yte lovpålagte omsorgstjenester til kommunenes innbyggere
  • Andre, f.eks. bestyrer eller husverter i bofellesskap for pleietrengende (omsorgsboliger)

Behovene
Behovene vil i stor grad variere fra bruker til bruker. Nelfo legger stor vekt på at boliger beregnet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse må være funksjonelle og fleksible. Ved å ta i bruk Smarthusteknologi i grunninstallasjonen, vil man enkelt kunne tilpasse boligen til beboerens behov også når disse endres. Slik kan man utsette at pleietrengende må flytte, selv om hjelpebehovene øker.

Mennesker og teknologi
Velfersteknologi handler først og fremst om mennesker, mennesker som bruker og mennesker som skal støtte brukeren. Teknologien må være enkel å betjene og lett å lære. Mye av teknologien betjener seg selv, den styres automatisk og krever bare respons i det øyeblikket noe unormalt inntreffer. Det kan være regulering av lys og temperatur, brannsikring eller varsling om fall. Når en alarm utløses, er det avgjørende at noen tar i mot denne og rykker ut.

Faktahefte

Last ned faktahefte om velferdsteknologi her.