Teknologi- og konkurransenøytralitet

Nelfo arbeider for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser. Fritt valg av teknologiske løsninger er viktig for vår organisasjon.

Teknologiske løsninger skal kunne velges på et fritt grunnlag uten føringer eller pålegg. Et eksempel på slike føringer er områder med utbygget fjernvarme med tilknytningsplikt. Det medfører at alle bygg og boliger i det aktuelle området må koble seg til fjernvarmenettet uavhengig av behov. Valg av alternative varmeløsning blir dermed uforholdsmessig dyrt, og uaktuelt. Resultatet kan bli at den påtvungne løsningen blir dyrere for den enkelte og at individuelle behov ikke dekkes.

Påtvinges kostbare løsninger
Enda verre blir situasjonen med myndighetenes ambisjoner om å bygge mer energieffektive bygg, som  passivhus og lavenergibygg. Disse bygningene vil kun ha behov for tilføring av små mengder varme, men blir påtvunget en kostbar løsning de ikke har behov for. Nelfo arbeider for fritt teknologivalg ut fra økonomiske og teknologiske vurderinger.

Unødige energikostnader
Ved å utelukke enkelte og kanskje mer velegnede energiløsninger allerede i anbudsfasen, kan en kommune pådra seg betydelige unødige energikostnader i en årrekke. En konkret kommune som valgte fjernvarme til en kommunal bygningsmasse fikk hvert år i 15 år 750 000 kr i høyere energikostnader enn hvis den hadde valgt en varmepumpeløsning. Denne løsningen var ikke tatt med i konkurransegrunnlaget til tross for at dette ikke bare var det billigste alternativet, men også en mer klimavennlig løsning.