ENØK-skattefradrag

ENØK-skattefradrag er en ordning som gir skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i husholdninger og boligselskaper. Innføring av ordningen vil øke investeringene i tiltak som reduserer energiforbruket hos de 2,3 millioner boligeierne i Norge.

ENØK-skattefradrag er et tiltak som vil bidra til å minske energibruken i Norge. Nelfo foreslår at 50 prosent av dokumenterte arbeidskostnader ved gjennomførte energieffektiviseringstiltak kan trekkes fra på skatten for private boligeiere og boligselskaper. 

Effektivt virkemiddel
Ordningen skal stimulere til investeringer i energieffektiviseringstiltak hos private husholdninger og borettslag. Arbeidet må være utført og betalt, og skattereduksjonen bør være på 50 prosent, med en maksimum begrensning per husholdning per år. Det må være krav til at utgiftene det søkes skattereduksjon for kan dokumenteres. Dermed vil ordningen bidra til både å opprettholde sysselsettingen i nedgangstider, og å redusere svart arbeid. Ordningen må baseres på forhåndsdefinerte tiltak rettet mot energieffektivisering, som gir rett til skattefradrag, og at tiltaket utføres i henhold til kravene. 

Vil ha skattefradrag  
2 av 3 boligeiere, som ikke har planlagt å gjennomføre tiltak for å spare strøm, ville ha gjennomført tiltak dersom det ble innført en ordning som gir skattefradrag til huseiere for dokumenterte arbeidskostnader for strømsparingstiltak. 78 prosent av dem som har gjennomført strømsparingstiltak ville ha gjennomført ytterligere tiltak med en slik ordning. Dette fremgår av en undersøkelse blant 1000 norske boligeiere foretatt av Sentio Research på oppdrag fra Nelfo.

Gode erfaringer
Svenske erfaringer fra en svært populær og betydelig mer omfattende ordning dokumenterer at skattefradrag virker etter hensikten. Skattestimulans utløser tiltak som ellers ikke ville blitt iverksatt. Ordningen har et bredt sosialt nedslagsfelt med gode fordelingsvirkninger. Tiltaket er dessuten samfunnsøkonomisk lønnsomt og stimulerer den hvite økonomien på bekostning av den svarte. Også USA praktiserer en lignende ordning.

Enova-tilskudd til enøk
Enova gir fra 1. januar 2015 tilskudd til dem som vil gjøre boligen sin enda bedre å bo i ved at den blir mer energieffektiv. Basert på innsendt faktura eller kvittering som dokumentasjon på kjøpet, som gjøres elektronisk, får boligeier utbetalt støtten til sin konto. For elektrobransjen er det tre, fire tiltak som er mest aktuelle; varmestyringssystem, varmepumpe luft – vann, solfanger og elproduksjon.

Les mer om Enova-tilskuddet på enova.no her