5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer som forenkler våre medlemmers hverdag. Det er laget skjemaer for fagområdene elsikkerhet (bolig, næring (landbruk og enkle næringsbygg) og elbil. IKT (ekom, brann, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS. Samt byggteknisk med krav relatert til TEK krav for elektriske anlegg.


Nelfo 5-Sikre ble utarbeidet av Nelfo i samarbeid med dsb for boliginstallasjoner, dle og andre eksperter som ett minimumskrav til standard boligdokumentasjon og bygger på standardiserte sjekklister som til en hver tid tilfredsstiller gjeldende krav i forskrifter og normer gjeldende for vår bransje. Og med Nkom for samsvarserklæring og risikovurdering i henhold til autorisasjonsforskriften.

DSB har akseptert 5 sikre - dokumentasjonen som tilfredsstillende dokumentasjon for boliginstallsjoner. 

Dette innebærer at en fremlagt 5 sikre-dokumentasjon, når denne er tilfredsstillende utfylt, vil oppfylle forskriftens krav til dokumentasjon av en boliginstallasjon uavhengig av hvor i landet du er.

5 sikre dekker også kravene til kundedokumentasjon, men det er viktig å merke seg at den registrerte virksomheten (installasjonsvirksomheten) kan ha behov for bedriftsintern tilleggsdokumentasjon i enkelte tilfeller.

Nkom uttaler følgende.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har med hjemmel i autorisasjonsforskriften § 8 utarbeidet forslag til samsvarserklæring i samarbeid med Nelfo. Det er i tillegg utarbeidet en risikovurdering og sluttkontroll. Sluttkontroll og risikovurdering tar utgangspunkt i «5-sikre» og leveres også elektronisk på flere medier. Resten her...


De opprinnelige Nelfo 5-sikre skjemaene som dekket elsikkerhet var rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, kursfortegnelse, utstyrsdokumentasjon og erklæring om samsvar.

Utstyrsdokumentasjon er senere fjernet, og skjemaene er i ettertid utvidet til å omfatte en lang rekke nye kategorier. 

Nelfo 5-sikre sørger også for at forventningen til hva som skal dokumenteres, og i hvilket omfang, er den samme - uavhengig av hvilket område eller region arbeidet er utført i.

Kategoriene elsikkerhet og ekom finnes i en utgave for medlemmer av Nelfo og i en egen nøytral utgave for Skole/Undervisning. Sistnevnte kan også lastes ned fra hhv. dsb eller Nkom sine hjemmesider.

 

I senere tid har de opprinnelige 5 Sikre skjemaene fått godt selskap av nå i dag totalt 20 andre skjemaer, som er delt opp i kategoriene Elsikkerhet med bolig, næring (landbruk og enkle næringsbygg), og Elbil. IKT med EKOM, Kamera, Tette bygg, Brann og HMS. Byggteknisk med krav relatert til TEK krav for elektriske anlegg. 

Skjemaene tilbys via flere av Nelfo sine egne dataverktøy og er tilgjengelig for medlemmer på våre hjemmesider. I tillegg har Nelfo egne avtaler med leverandører i bransjen av relevante digitale fagverktøy, slik at skjemaene også kan fylles ut i disse.

Nelfo medlemmer får tilgang til sine skjemaer ferdig utfyllt med Bedriftsopplysninger, som firmanavn, telefon, e-post etc. For enklere utfylling av skjemaer. Dette registrer medlemmet via sin egen "Min Nelfoside".

Kontaktpersoner

Glenn Rèmi Sundbakken
Produktsjef Eldata, Nelfo 5 sikre
Tlf:
02308
Mob:
932 85 181