Solstrøm

Solstrøm er et ungt marked i Norge, og det utvikler seg i raskt tempo. Installasjon av nye solenergianlegg her i landet har hatt en enorm økning de to siste årene. Det gjenspeiles også i en betydelig vekst, både i antall selskaper og antall ansatte. I Europa er solmarkedet langt mer utviklet og vi kan høste erfaringer og kompetanse fra de mellomeuropeiske landene. Norge skiller seg imidlertid ut ved stor utbredelse av IT-nett, betydelig ytre påvirkninger og lav temperatur gjennom året.

IT-nettet medører at installatøren må velge produkter som er tilpasset norske forhold, samt stille dem inn slik at de fungerer optimalt.

Det norske klimaet gir oss noen fordeler ved at det regner mye, som vasker panelene og fører til at vi kan opprettholde høy produksjon gjennom året. Snø er imidlertid en utfordring, med tanke på vekt, samt tildekking av panelene. Det finnes i dag en del løsninger for smelting av snø på panelene. Lave temperaturer gir høy virkningsgrad på panelene. Kalde forhold er optimalt for produksjonen. Dette må man imidlertid ta hensyn til ved prosjektering fordi lav temperatur i vårmånedene kombinert med høy irradians og solinnstråling medfører høyere Voc.

Vil du lære mer om solcelleinstallasjoner, gå inn på nelfoskolen.no .

Nelfo er, i samarbeid med Solenergiforeningen, DSB, REN og NEK, i gang med å utvikle en veileder for solcelleinstallasjoner i Norge. Den vil bli publisert på nelfo.no om kort tid.

NEK 400:2018
NEK 400 er grunnlaget for de fleste elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge. Den er henvist til i fel, forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, som et minstekrav. Det innebærer at det ikke er tillatt å lage anlegg som har et lavere elsikkerhetsnivå.

NEK 400 kommer i ny utgave i løpet av 2018, og vil gjelde fra 1. juli 2018. Den nye utgaven vil inneholde nye krav til solcelleinstallasjoner (712) og batteriinstallasjoner (806) som vil danne grunnlag for installasjon av nye solcelleanlegg. De nye kravene er en oversettelse av den internasjonale normen IEC 60364, samt noen norske tilpasninger. Normen setter nye tekniske krav til valg og montering av inverter, jordfeilbryter, overspenningsvern mv.

Batterier
For å kunne utnytte den energien som produseres lokalt på en optimal måte, er det nødvendig å installere en mulighet for lagring. Den mest benyttede tekniske løsningen er Li-Ion batterier. De har høyere energitetthet og tåler utlading bedre enn tradisjonelle bly/syre batterier. I batteriinstallasjoner vil det være viktig å forholde seg til den nye delnormen 806. Denne inneholder krav til blant annet beskyttelse og plassering, samt ventilasjon i batterirom.