Elsikkerhet i landbruk

Brann i driftsbygninger knyttet til landbruket har ofte elektrisk årsak. Nelfo jobber aktivt for sine medlemmer med å forebygge feil i det elektriske anlegget og forhindre branner i landbruket.

Elektrisiteten får skylden for 70 % av branntilfellene i landbruksinstallasjoner. 2014 var året med flest registrerte branner i landbruket. Totalt ble det registrert 235 branner som utgjorde til sammen kr 268.752.821 i erstatninger.

I landbruket er det et mangfoldig miljø, alt fra husdyrmiljø til korntørkeanlegg og gartneri. Hvert miljø har sine utfordringer. Selv om alle anlegg i dag blir installert med jordfeilbrytere, kan utfordrende miljø og manglende vedlikehold skape farlige situasjoner. Landbruksanlegg er utsatt for mye støv, smuss og korrosjoner, derfor krever slike anlegg nærmest daglig oppfølging, sier fagkonsulent Gjermund Hovde.

Hva gjør Nelfo?
Nelfo vil ha mer fokus på elsikkerhet i landbruket. Vi ønsker å påvirke og tilrettelegge innholdet i den nye tekniske spesifikasjonen i NEK 400 til det beste for bransjen og øvrige aktører i landbruket. Nelfo har i høringsprosessen gitt innspill om viktige faglige prinsipper som må ligge til grunn i den nye spesifikasjonen NEK 400 - landbruk. 

Nelfo vil utarbeide temahefter og nødvendige sjekklister og annet materiell som vil støtte våre medlemmer i arbeidet med å styrke elsikkerheten i landbruket.

Kurs
Nelfoskolen tilbyr dagskurset Elektriske installasjoner i landbruk der hovedvekten av innholdet er med utgangspunkt i NEK 400 landbruk.

Brannårsaker i landbruk
Det er mange ulike årsaker til brann i driftsbygninger:

 • Eldre installasjoner
 • Manglende vedlikehold
 • Feil bruk av elektrisk anlegg
 • Feil bruk av elektrisk utstyr
 • Varmgang i kabler
 • Varmgang i utstyr
 • Dårlige tilkoblinger som følge av ytre påkjenninger
 • Mer antennelige omgivelser
 • Endringer i «forutsatt bruk»

 Hvordan kan bransjen bidra til å redusere antall branner? 

 • Ha kjennskap til utfordringer ved elektriske installasjoner i landbruket
 • Ha tett dialog med byggherre/kunde/prosjekterende tidlig i prosessen
 • Avklare hva som er «forutsatt bruk»
 • Legge frem føringer vi må forholde oss til i regelverk, slik at eier/bruker forstår disse
 • Sørge for at vi leverer feilfri installasjoner
 • Utarbeide dokumentasjon som muliggjør forsvarlig drift og vedlikehold
 • Opprette serviceavtale med kunde
 • Tilby el-kontroll

NEK 400
Fel viser til NEK 400 som en grunnleggende metode for å oppfylle sikkerhetskrav i forskriften. Det er imidlertid tillatt å avvike fra deler av NEK 400, så fremt sikkerhetskravet er oppfylt og det kan dokumenteres. Samsvarserklæring skal skrives i henhold til fel (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg). Nelfos 5-Sikredokumentasjon kan også være en del av dokumentasjonen for elektriske anlegg i landbruk.

Les mer om 5-Sikre her

NEK 400 - 705
Delnorm 705 i NEK 400 gjelder for faste elektriske installasjoner innendørs og utendørs i landbruks- og hagebruksområder. Denne delen av normen gjelder ikke for rom og lokaler tiltenkt «normal bruk» som for eksempel bolig, kontorer, og lignende.

Delnormen inneholder en del spesielle krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk, termiske virkninger, valg av utstyr, ledningssystemer, bryterutstyr, jordingsanlegget og nødstrømsystemer.

NEK 400 – landbruk (ny teknisk spesifikasjon)
Erfaringer og undersøkelser viser at enkelte av brannårsakene i landbruket i større grad kan motvirkes i prosjekteringsfasen. Etter henvendelse fra Landbrukets Brannvernkomité har NEK med NK64 satt i gang arbeid med en ny teknisk spesifikasjon som skal bidra til at elektriske installasjoner blir bedre tilpasset krevende miljøer i landbruksbygg.

Les mer om Nelfos innspill til den nye spesifikasjonen NEK 400 landbruk

Bestill den nye boka NEK 400 landbruk her

 

Andre relevante lover, forskrifter og normer

Lover

 • El-tilsynsloven
 • Ekomloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Matloven

Forskrifter

 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon
 • Forskrift om maskiner
 • Forskrift om elektrisk utstyr
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Forskrift om tekniske krav til byggverk
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 • Mattilsynets "Hold forskrifter"

Normer

 • NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner
 • NEK 439 – Lavspenningstavler og kanalskinnesystem
 • NEK 700 – Elektronisk kommunikasjon
 • NEK 405 – Elkontroll
 • NEK 399 – Tilknytningspunkt (på sikt for landbruk)
 • NEK 420 – Eksplosjonsfarlige områder (der relevant)