Elektrifisering

Målsetting

  • Renvaske elektrisiteten som energibærer
  • Redusere energibruken i bygg
  • Bruke elektrisitet på stadig nye samfunnsområder

Tiltak/fokusområder

  • Sikre teknologi- og konkurransenøytrale energiforsyningskrav i bygg
  • Svekke og på sikt avvikle, tilknytningsplikten for fjernvarme 
  • Hindre misbruk av opprinnelsesgarantier i utformingen av nasjonal varedeklarasjon av kraftleveranser
  • Få på plass en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering
  • Utnytte det markedsmessige handlingsrommet som ble skapt gjennom endring av energiloven - selskapsmessig og funksjonelt skille