Nelfo forsikringer


Byggarantiforsikring

Ved inngåelse av avtaler krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Garantien skal sikre at forpliktelsene kan oppfylles i henhold til kontrakt selv om en av partene får økonomiske problemer.

Byggarantiforsikring har blitt svært aktuelt i.h.t.offentlige krav om garanti på prosjekter over 2 G i.h.t. til ”Bustadoppføringslova” og/eller ”Norsk Standard”som regulerer de to aktuelle garantiene – Forbrukerentreprise (Bustadoppføringslova) eller Profesjonell Entreprise (Norsk Standard). 

Nelfo Byggarantiforsikring tilbys, i samarbeid med Pareto Forsikringsmegling AS, Nelfos medlemsbedrifter. Forsikringsløsningen er enkel å få på plass. Du slipper pant og betaler langt mindre enn for en bankgaranti. I tillegg er du uavhengig av banken.

PROFESJONELL ENTREPRISE
Det er full avtalefrihet mellom kontraktsparter hvor ingen er forbrukere. Ved mangel av øvrige kontraktsdokumenter vil en domstol forholde seg til ”ulovfestet entrepriserett ”som delvis vil kunne sammenlignes med grunnprinsippene som følges av Norsk Standards kontrakter (NS kontrakter). 

FORBRUKERENTREPRISE
I henhold til ”Bustadsoppføringslova” plikter entreprenøren å stille en garanti som skal gjelde frem til 5 år etter overtakelsen og svare til 3 -10 % av entreprisen. For krav gjort gjeldende etter overtakelsen, skal garantien kun utgjøre 5 % av entreprisen. Det foreligger ingen plikt for forbrukeren å betale før entreprenøren fremlegger bevis for at slik garanti er avtalt med garantisten. 

For byggebransjen
Byggarantiforsikring er et eget produkt for byggbransjen. Den er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført. Dette basert på følgende:

”Utførelsesgaranti” som entreprenører og leverandører ofte møter krav om. Den sikrer at de oppfyller sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren i bygge- eller industriprosjekter. Garantien kompenserer en oppdragsgiver for feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstilling hvis leverandøren får økonomiske problemer eller går konkurs.

”Reklamasjonsgaranti”. Når en byggentreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en reklamasjonstid, som kan strekke seg over flere år. Reklamasjonstidsgarantien sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden. 

Byggsikkerhetsgarantien er et alternativ til bankgaranti bare enklere og billigere!

 For mer informasjon, kontakt vår samarbeidspartner:
Pareto Forsikringsmegling AS, Postboks 32, 4661 Kristiansand
Telefon: 913 24 013 
Epostnelfo@pareto.no