Nelfo forsikringer

Yrkesskadeforsikring
Foreningens yrkeskadeforsikring er bedre enn lovens krav til dekning for den enkelte

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som alle norske bedrifter må tegne for sine ansatte. Nelfo har via Pareto Forsikringsmegling fremforhandlet en prisgunstig yrkesskadeforsikring for medlemmene, denne inkluderer også menerstatning 1-14,99%, samt på direkte reise til/fra arbeid. Vi kan også tilby en frivillig fritidsulykkesforsikring for ansatte.

YRKESSKADE
Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Forsikringen gir erstatning for skade/sykdom som påføres arbeidstakeren under utøvelse av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.

Hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer er lovregulert. Belastningslidelser i muskel/skjelettsystemet regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

MEDISINSK INVALIDITET
Menerstatning opptil 4,5G avhengig av medisinsk invaliditetsgrad. Dersom skadelidte er yngre enn 45 år, økes erstatningen. Er skadelidte eldre enn 46 år, reduseres erstatningen (2% pr. år, dog skal erstatningen minimum utgjøre 50% av grunnerstatningen).

Invaliditetsgrad fra 1-15% er inkludert.

ERVERVSUFØRHET
Fremtidige inntektstap ytes dersom den ansatte helt eller delvis får et varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Erstatningen er avhengig av alder og inntekt på skadetidspunktet og vil ved 100% ervervsuførhet ligge mellom 22G - 30G.

For hvert år den forsikrede er eldre enn 46 år, avtrappes erstatningen med 5% pr. år og forhøyes etter nærmere regler for hvert år den forsikrede er yngre enn 45 år.

DØD
Erstatning til ektefelle/samboer er 15G, men erstatningen reduseres med 5% for hvert år avdøde var mer enn 46 år, men likevel ikke mer enn 80%. I tillegg ytes erstatning for begravelseskostnader med 0,5G.

Det gis erstatning til barn med alder 0-19 år ved tap av forsørger. Erstatningen er avhengig av barnets alder og vil beløpe seg til 6,5G pr. barn under 1 år og nedtrappende til 1G pr. barn mellom 18-19 år.

I tillegg gis det erstatning for:
» Påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet.
» Fremtidige merutgifter.
» Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet.

NB! Direkte reise til og fra arbeidsstedet er inkludert i forsikringen

  • Premiene på yrkesskadeforsikring reduseres i 2017 med nesten 20 prosent for elektrikere. 
  • For 50 øre per time får bedriften gruppelivsforsikring med en dekning per ansatt på 10G (10 x grunnbeløpet = 852.450,- for tiden). 

Forsikringen er skreddersydd for vår bransje, og er både relevant og riktig priset.

Fordeler

  • Lav premie
  • Markedets beste vilkår
  • Gode forsikringsoppgjør

 


For mer informasjon, kontakt vår samarbeidspartner:
Pareto Forsikringsmegling AS, Postboks 32, 4661 Kristiansand
Telefon: 913 24 013 
Epostnelfo@pareto.no