Kontingentsatser

Vi hjelper deg gjerne med beregningen av kontingent. Ta kontakt med oss på telefon 02308 eller send oss en epost til medlem@nelfo.no. Alt vi trenger er bedriftens lønnsgrunnlag og antall årsverk. 

Kampanje – Gratis Nelfo/ISO kontingent ut 2019 for alle nye Nelfo medlemmer. 

Kontingenten til Nelfo og ISO:

Nelfo kontingent:
Fast kontingent: kr 1 600,-
Variabel 0,79 promille av lønnsgrunnlaget
Minstekontingent variabel: kr 600,- 

ISO avgift inkl. mva:
Fast avgift: kr 800,-
Minsteavgift variabel: kr 1 200
for lønnsgrunnlag < 3 millioner beregnes 1,58 promille
for lønnsgrunnlag > 3 millioner beregnes 0,79 promille

Nelfo Sentralt har innført maks grense for Nelfo kontingent og ISO avgift på til sammen kr 500 000,- Underavdelinger må være 100 % eid i konsernet. 

Faktura sendes til hovedkontoret/holdingen – bedriften må fordele kostnadene selv. Bedrifter kan få tilsendt en oversikt over kostnader fordelt per avdeling: medlem@nelfo.no

Kontingent til Nelfos lokalforening:
Variabel og besluttes av de enkelte styrer i lokalforeningene. Maksgrense på lokal kontingent for konsernbedrifter er satt til kr 40.000 per lokalforening. 

Avgift til konfliktfondet:
For bedrifter som er bundet av tariffavtale kommer i tillegg premieinnbetaling til konfliktfondet. Denne er på 0,45 promille av lønnsgrunnlaget.

Fradragsmuligheter
Bedriften har anledning til å kreve fradrag for all kontingent som betales innenfor en ramme av 2 promille beregnet av utbetalt lønn. Avgiften til ISO er fradragsberettiget i sin helhet. Konf. Skattelovens § 6-19 om kontingent til næringsorganisasjon.

Annet
Kontingent og avgift beregnes av lønn, honorarer m.v. for foregående år, ekskl. lærlinger, ekskl. sosiale kostnader. Med andre ord brutto lønn i bedriften. 

Personlig eide firmaer skal også ta med eier(e)s pensjonsgivende inntekt.
Dersom bedriften er startet i samme år som innmeldelse i Nelfo/NHO finner sted, oppgis budsjetterte lønnsutgifter i innmeldingsåret. 

Variabel kontingent og avgift avregnes i henhold til antall måneder i innmeldingsåret. I henhold til våre vedtekter er alle medlemmer også gjensidig medlem av NHO og Nelfos lokalforeninger. Utmeldingsperioden er 6. mnd.
Avgiften til ISO er momsbelagt som bedriften kan kreve fradrag for.

Kontingent til NHO:

  • 0,95 promille for lønnsmasse inntil 200 millioner kroner (ordinær kontingentsats)
  • 0,85 promille for delen av lønnsmassen mellom 200 millioner - 500 millioner kroner
  • 0,80 promille for delen av lønnsmassen over 500 millioner kroner

Det er en minimumskontingent på 1 000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil 1 million kroner og for lønnsutbetaling fra 1 million kroner til 2,9 millioner er kontingenten 3 000 kroner. Rabattordning for bedrifter med høy lønnsandel av salgsinntekten gis både på serviceavgiften og NHO kontingenten.

Kontingent og avgift til Nelfo og ISO vil bli innkrevet sammen med kontingent til NHO. Utmeldingsperioden er 6. mnd.

Oppsummering:

Minste kontingenten for Nelfo, ISO og NHO = kr 5 200,- (ekskl. din lokalforening)

Nyhet: Maks kontingenten for Nelfo og ISO = kr 500 000,- (ekskl. din lokalforening og NHO kontingenten) Konsernrelasjon - 100 % eierskap. 

Kampanje – Gratis Nelfo/ISO kontingent ut 2019 for alle nye Nelfo medlemmer. 

Et NHO og Nelfo-medlemskap omfatter virksomheten i Norge (morselskap og avdelinger/datterselskaper).

Bindingstiden er 2 år og utmeldingsfristen er 6 måneder. Har bedriften tariffavtale(er), kan utmeldingsfristen bli lenger.

Bli kontaktet om medlemskap og beregning av kontingent