Viktig medhold for NHO i Høyesterett

NHO er svært fornøyd med at Høyesterett slår fast at ansiennitet kun er et av flere momenter som må hensyntas i totalbedømmelsen av hvilke ansatte som er overtallige.

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte "Skanska-saken", hvor NHO stilte som partshjelp. Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelser av seks arbeidstakere som ledd i en nedbemanning. Et sentralt spørsmål for Høyesterett var forståelsen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2.

- NHO er godt fornøyd med Høyesteretts generelle uttalelser om forståelsen av Hovedavtalen § 8-2. Dommen innebærer en klargjøring, i tråd med NHOs forståelse og anførsler i saken, sier Margrete Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Les mer på nho.no

Les dommen her