Flere heldøgns omsorgsplasser

For å bygge flere og bedre heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 nå blir 4,18 milliarder kroner. Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunen.

Til sammen har regjeringen lagt til rette for rundt 15 500 heldøgns omsorgsplasser i årene 2014-2019. Det er et stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser, og prognoser fra Husbanken viser høy aktivitet i kommunene. 

-Vi er svært fornøyd med at regjeringen øker rammene til Husbanken for å realisere enda flere omsorgsplasser. Det er fremdeles et stort behov i kommunene, og Nelfo har vært pådriver for å ta i bruk ny teknologi i omsorgssektoren. Vi har derfor bidratt i arbeidet med å utarbeide en kravspesifikasjon for kommunale boliger, herunder omsorgsboliger. Denne gir kommunene viktige anbefalinger for hvordan den tekniske infrastrukturen i boligene bør utformes for å være tilpasset morgendagens omsorg. Arbeidet er gjort i samarbeid med Husbanken, Norsk Kommunalteknisk forening, Boligprodusentene og flere kommuner.

–For regjeringen er det viktig at eldre får en trygg og verdig alderdom. Vi legger derfor til rette for at kommunene fortsetter arbeidet med å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.