Oppdatert standard for energiledelse

Nelfo har deltatt i arbeidet med revisjon av standarden for energiledelse - ISO 50001:2018, som nå er tilgjengelig hos Standard Online.

Energiledelse skal bidra til at lønnsomme og klimamotiverte adferds- og investeringstiltak blir identifisert og gjennomført i industrivirksomheter, transportsektoren og byggsektoren.

Prinsippet bak energiledelse dreier seg om det bedriftene gjør i enhver ledelsesprosess - man planlegger, gjennomfører, kontrollerer og følger opp. ISO 50001:2018 er oppskriften på hvordan man forankrer dette i ledelsen og går frem i prosessen.

Hva er nytt
Denne reviderte standarden erstatter dagens standard fra 2011, og har en ny struktur som er mer i samsvar med øvrige ISO-ledelsessystemer (ISO 9001 og ISO 14001). De viktigste endringene, i tillegg til ny struktur, er økt ansvar hos toppleder. Ledelsens representant, slik vi kjenner fra gammel standard, utgår. Det er også økt fokus på risikostyring i den reviderte standarden. Omfanget er utvidet i form av at man nå skal forstå sin egen virksomhet i sammenheng med omverdenen, som bl.a er viktig når man skal jobbe med å fase ut fossile brensler til fordel for utslippsfri elektrisitet og hydrogen.

Søk støtte hos Enova 
Industribedrifter kan søke økonomisk støtte hos Enova til etablering av energiledelse her