Høring i Utdanning og forskning

En større fleksibilitet mellom de ulike høyere utdanningsinstitusjonene fordrer likebehandling og mest mulig smidige og sømløse overganger. Nelfo mener at forslaget med å splitte kvalitetsutviklingsoppgaven på to etater er å gå i feil retning. Se innslag fra høringen her.

Hittil er det Nokut som har hatt dette ansvaret - både for fagskolene og høyskolene. Dette er en oppgave Nokut har hatt i en årrekke og har derfor opparbeidet seg en særdeles god kompetanse på dette området. Nokut har videre et bredt kunnskapsgrunnlag og inngående kjennskap til både fagskolen og høyskolene.

Nelfo mener det er viktig at dette arbeidet fortsetter, spesielt med tanke på den oppfølging som er gjort overfor fagskolen mht å styrke kvalitetsarbeidet på områdene administrasjon, studieplan og studentnivå. 

Regjeringen foreslår nå å overføre denne kvalitetsutviklingsoppgaven fra Nokut til det nyopprettede direktoratet Diku. Hele den høyere yrkesfaglige utdanningen er i en krevende omstillingsfase og hvor en av grunntankene er å likebehandle de ulike høyere utdanningsinstitusjonene i størst mulig grad - som fordrer mest mulig sømløse overganger.

Nelfo mener at forslaget med å splitte kvalitetsutviklingsoppgaven på to etater er å gå i feil retning og gir et helt feil signal. En slik splitting vil etter Nelfos syn vanskeliggjøre målet med å likebehandle fagskolen og høyskolen. Nelfo mener at dette kvalitetssikringsarbeidet er en så viktig oppgave at det bør samles på ett sted og utføres av den som kan dette best, nemlig Nokut.

Nelfo mener det er avgjørende at Nokut fortsatt har ansvaret for tilstandsrapporteringen for høyere yrkesfaglig utdanning fordi en overføring av denne oppgaven til Diku vil svekke fagskoleinstitusjonens evne til å styrke kvaliteten på såvel administrativt- , studieprogram- og studentnivå.  Diku har ikke samme kompetanse og kunnskapsgrunnlag som Nokut besitter.

Tilstandsrapporteringen og den kvalitetskontroll Nokut utfører er særdeles viktige virkemidler for å sikre at fagskolen opprettholder og videreutvikler sitt kvalitetsarbeid på disse områdene.