Høring i Energi- og miljøkomiteen

Økte overføringer til Enova og virkemiddelbruk, CO2-fond, nye krav til nettariffering, elektrifisering av norskekysten, elavgift og handlingsplan for energisparing i bygg var temaer da Nelfo møtte i høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag. Se innslag her.

Økte overføringer til Enova
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke overføringene til Enova med 344 millioner til over 3 milliarder kroner. Transport- og byggsektoren får økt oppmerksomhet.

Nelfo støtter forslaget fullt ut, særlig ettersom vi i mange år har vært kritiske til Enovas ensidige satsing på tiltak i kvotepliktig sektor der industri, fjernvarme og energiproduksjon råder på bekostning av tiltak mot husholdninger, næringsbygg og transportsektoren.

CO2-fond som katalysator for elektrifisering i transport
Nelfo mener det er nødvendig med nye og kraftfulle virkemidler som kan supplere de støtteordninger som Enova forvalter. Nelfo deltar i en samarbeidsallianse som arbeider for etablering av et CO2-fond for næringslivet. Alliansen organiseres og ledes av NHO.

Nelfo er skuffet over regjeringens omtale av CO2-fond i budsjettforslaget. Det er sjelden næringslivet er så engasjert, motivert og ikke minst samlet i klimaspørsmål, og Nelfo appellerer nå til regjeringen og Stortinget om å gi mandat til å føre reelle forhandlinger om en miljøavtale med tilhørende privat CO2-fond etter modell av NOx-fondet.

Virkemiddelbruk for forsyningssikkerhet og energifleksible forbrukere
I budsjettet varsler regjeringen at den ønsker å spisse Enova som klimavirkemiddel i neste avtaleperiode, og at man vil vurdere om Enovas arbeid med forsyningssikkerhet skal legges til side.

Nelfo støtter en slik endring og vi ser gjerne at dette innføres allerede i tildelingsbrevet til Enova for 2019. Nelfo har lenge vært kritiske til Enovas innretning i arbeidet med forsyningssikkerhet. Både fordi ansvaret for forsyningssikkerheten allerede er delegert til Statnett gjennom systemansvarsforskriften, og videre fordi de tiltak Enova har begrunnet med sitt mål om forsyningssikkerhet stort sett har dreiet seg om å få folk til å slutte å bruke strøm.

Bruk av strøm reguleres i utgangspunktet av tilbud og etterspørsel i et fritt marked, og Enovas innsats har ført til en sterk konkurransevridning i markedet, særlig i oppvarmingsmarkedet.

Nelfo oppfordrer myndighetene til å starte med å ta ut mer nytte av investeringene som er lagt inn i AMS og Elhub ved å innføre timesavregning av strømavtaler. Det vil være et mer forbrukervennlig alternativ til et komplisert og uønsket tarifferingsregime med effekttariffer.

Utslippsfri kyst 2040
Innen skipsfart mener Nelfo at Norge har en unik mulighet til å bygge opp en hel verdikjede basert på klimavennlige løsninger som kan gi oss varige konkurransefordeler og store industrielle muligheter. Sammen med EFO og Bellona lanserte Nelfo «10 bud for elektrifisering av norskekysten» under Arendalsuka i år.

Her definerer vi et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. Noen av de viktigste tiltakene er å innføre såkalte «Elbil-virkemidler» til sjøs.

Elavgiften
I tråd med rådene i sluttrapporten til grønn skattekommisjon og utvalg for grønn konkurransekraft foreslår regjeringen å redusere elavgiften med 1 øre/kWh.

Selv om reduksjonen på 1 øre/kWh kan oppfattes som lite, markerer dette et viktig skifte i de siste årenes trend med sterk vekst i elavgiften. Nelfo håper forslaget står seg gjennom forhandlingene.

Handlingsplan for 10 TWh energisparing i eksisterende bygg
Regjeringen har så langt ikke fulgt opp Stortingets vedtak om plan for 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. I budsjettforslaget for 2019 loves det at Olje- og energidepartementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Nelfo er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp vedtaket, og ber komiteen kreve at arbeidet med planen prioriteres. Planen kan med fordel lages i samarbeid med interessentene fra byggenæringen, forbrukere og miljøorganisasjoner, og leveres senest sommeren 2019.

Les hele notatet til Energi- og miljøkomiteen her