Nye regler for bonus og rabatt

Fra 2019 gjelder nye regler for skattemessig behandling av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter. Last ned Nelfos veileder om arbeidsgivers plikter om skatt på rabattordninger og bonusreiser her. 

Naturalytelser mottatt i tilknytning til et arbeidsforhold er skattepliktige for arbeidstakere i dag, men endringene gjør reglene klarere og strengere. Det betyr at naturalytelsene i større grad enn tidligere skal behandles skattemessig på samme måte som lønn. 

Hva går endringene ut på?

  • Klarere grense for hvilke rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet
  • Klarere avgrensning av hvem som er forretningspartner
  • Klargjøring av at arbeidsgiver har rapporteringsansvaret for skattepliktige ytelser via forretningspartnere og plikt til å foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift
  • Utsatt rapporteringsfrist for skattepliktige ytelser via forretningspartnere
  • Klarere og mer ensartede regler for verdsetting
  • Klarere rammer for skattefrie personalrabatter

Les mer på skatteetaten.no her

Link til arbinn.no her