Ny utgave av Elmagasinet

Vil ha folkeskikken tilbake i byggeprosjektene

ØKENDE BEKYMRING. - Interessen og engasjementet på workshopene som er gjennomført om konfliktnivået i bygg- og anleggsbransjen viser en stigende bekymring i bransjen, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo

Derfor har vi tatt initiativ til et tverrfaglig samarbeid for å redusere dette, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

- Sammen med EBA og BNL har vi gjennomført workshops i Trondheim, Tromsø, Stavanger og Oslo. Interessen og engasjementet på møtene viser en stigende bekymring i bransjen, sier Strandskog.

- Konfliktene koster milliardbeløp hvert eneste år, samtidig som de påviker effektiviteten og lønnsomheten i bedriftene. Det er mye likt i de fire byene. De to virkelig store akilleshælene er kontraktene og prosjektstyringen. Sju av ti elektroinstallatører peker på avvik i standardkontrakten som en viktig konfliktårsak. Tre av fire mener det spekuleres i uklare tekster. Fem av ti trenger jurist for å lese gjennom kontrakten. Kvaliteten på prosjektledelsen er også en gjenganger i forklaringen der det har gått galt.

Menneskelig faktor
På workshopen i Oslo understreket Strandskog at den menneskelige faktoren er en viktig årsak til konfliktnivået.

- Konfliktene avspeiler dårlig kommunikasjon og mangel på tillit og vilje til å inngå kompromisser. Avvik fra standardkontrakten øker konfliktnivået betydelig. Det hjelper heller ikke å samle opp alt gruffet til sluttoppgjøret.

- Håndtrykket og den gjensidige tilliten blir stadig sjeldnere. I Oslo forteller sju av ti underentreprenører at de har med advokat i kontraktsmøtene. Det er vokst frem en kultur der partene først og fremst er opptatt av å sørge for egen ryggdekning. Kanskje det er på tide å børste støv av gamle begreper. Kanskje noe så enkelt som god, gammel folkeskikk burde gjeninnføres.

Samstemte beskrivelser
Jomar Talsnes Heggdal fra EBA presenterte resultatene fra spørreundersøkelsene som ble gjennomført før workshopene. Han fortalte at Oslo-markedet skiller seg fra resten av landet.

- Bedriftene er samstemte i beskrivelsen av konfliktårsakene. Spesielt avvik fra standardkontrakten og dårlig koordinering fra byggherre eller totalentreprenør blir nevnt som viktige årsaker. Også entrepriseformen blir fremhevet.

- Av elinstallatørene peker halvparten på at RIE mangler elektroteknisk kompetanse. Mange i denne gruppen nevner også utfordringene ved totalentrepriser. De forteller om dårlige og uklare beskrivelser av det som skal gjøres, og at elektro kommer for sent inn i prosjektet. Flere beskriver et vanskelig samarbeidsklima på grunn av språkproblemer, kulturforskjeller og dårlig ledelse og koordinering på byggeplassen. Dessuten mener mange at bonusordninger bidrar til konflikt­skapende oppførsel fra prosjektlederne.

- Underentreprenørene forteller at det er utfordrende å få betalt for endringer og forseringer i prosjektet. Generelt er kontraktene blitt mer kompliserte, med et mer kynisme og tøffere klima, der underentreprenørene stadig oftere blir overkjørt.

- Det er blitt viktigere å fordele skyld enn å gjennomføre prosjektene sammen. Stadig mer av kommunikasjonen skjer på e-post. Aktørene snakker mindre med hverandre ansikt til ansikt. Mange mener det er for få byggemøter. Gjensidig ærlighet, åpenhet og respekt er mangelvare. Også mer samhandling i prosjektene og bedre rutiner for varsling av tilleggsarbeider blir etterlyst.

- Dårlig prosjektering og mangelfullt prisunderlag fremheves av mange, sammen med ensidig oppmerksomhet på lavest mulig pris. Det finnes prosjekter som har 70-100 prosent vekting på pris.

Samarbeid viktig nøkkel
Styreleder John Ivar Mejlænder-Larsen i EBA Oslo, Akershus og Østfold påpekete at svikt i økonomi, tid og kvalitet er viktige stikkord for hvorfor konflikter oppstår.

- Samarbeid er en nøkkel for å unngå dette. Risikofordelingen er ikke god nok. Det er heller ikke nok vilje til å fordele ansvaret i konfliktene, samtidig som det er for mye sløsing. Med tanke på samspill blir kontraktene ofte inngått altfor sent.

Bekreftet inntrykket
Advokat Jan Olaf Dukan i EBA ga deltakerne en overordnet gjennomgang av betydningen av kontrakten i et byggeprosjekt, og om hvor konfliktområdene oftest oppstår. Deretter ble deltakerne delt i grupper, som drøftet en av de seks viktigste problemstillingene som kom frem i spørreundersøkelsene.

Svarene fra gruppene bekreftet inntrykket fra spørreundersøkelsene. Gruppene kom også med forslag om konkrete tiltak for å redusere konfliktnivået.

Stort samfunnsmessig ansvar
Strandskog opplyser at svarene blir tatt med i en delrapport fra workshopen og en hovedrapport fra prosessen som er kjørt i høst.

- Næringen har et stort ansvar for å gjøre noe med det økende konfliktnivået. Med nærmere 21 000 selskaper og rundt 190 000 ansatte er bygg- og anleggsnæringen den desidert største næringen i fastlands-Norge. Dette markedet er på rundt 300 milliarder kroner i året.

- I Norge koster konflikter i bygg- og anleggsbransjen rundt 2,2 milliarder kroner i året.

I samme båt
- Hvordan skal Nelfo og samarbeidspartnerne arbeide videre med temaet?

- Det er viktig å erkjenne at hovedentreprenør og underentreprenør er i samme båt. Vi må starte med oss selv, og se hva vi kan gjøre bedre for å redusere konfliktnivået. Nelfo skal utarbeide en liste over hva som må sjekkes før en kontrakt blir inngått, og tips om hvordan kontrakten kan følges opp underveis i prosjektet. Vi skal også beskrive pliktene og rettighetene til en underentreprenør.

- Et dårlig omdømme skader bransjen. Det kommer på toppen av et dårlig rykte når det gjelder produktivitet. Mange fag sliter med rekrutteringen. Det er nok ikke mange foreldre som råder sine barn til å satse i en konfliktfylt bransje.

Meglingsapparat
- Byggentreprenørene er den sterke part i konfliktene. Er de villige til å se sin rolle i dette?

- Konfliktnivået i bygg- og anleggsbransjen er økende i hele landet. Dette gjelder spesielt i Oslo-området. 

- Jeg tror byggentreprenørene erkjenner problemstillingene. Siden ikke alle er organisert i NHO, er ikke alle like enkle å snakke med.

- Vi ser en ledelsesutfordring hos byggentreprenørene. I neste runde vil vi  sammed med EBA snu oss mot byggherremarkedet og prosjektlederne, der målsettingen er å etablere en god dialog. Vi tror også en topplederkonferanse for hele verdikjeden kan være en nyttig øvelse. Det er viktig å holde diskusjonen varm. Den må ikke dø, slik det skjedde da dette temaet var oppe for 15 år siden.

- Det må være en kontinuerlig bevisstgjøring. Med tanke på revidering og forenkling av standardkontrakten, må ballen sendes tilbake til Norsk Standard. Samtidig må det utarbeides levedyktige samspillskontrakter. En prosess er i gang rundt kontraktstandarder.

- Vi har også registrert et felles ønske om et meglingsapparat, som kan fange opp og løse konflikter før de ender i rettsapparatet. Her blir det brukt for mye penger. Spesielt EBA er opptatt av dette. Nelfo fortsetter dette løpet i samarbeid med dem.

 

Ny utgave av Elmagasinet

I novemberutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Tora Kristine Holen  som ble den første kvinnelige norgesmesteren i telekommunikasjon, salgsverkøyet Elplan som skal gjøre det lettere for boligkjøperne å oppgradere det elektriske anlegget, Spenncon i Hønefoss som med nye LED-armaturer, sensorer og trådløs styring reduserer energiforbruket med mer enn 1 GWh i året og rekordkontrakten til Bravida i Norge på 300 millioner kroner.