Nelfo Opplærings-konferanse 2019

5. og 6. februar arrangeres Nelfo Opplæringskonferanse på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Ivaretar de nye utdanningsstrukturene i fag- og yrkesopplæringen behovet for digital kompetanse?  Meld deg på konferansen her.  Se programmet her. 

Nelfo Opplæringskonferanse 2019 arrangeres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 5. og 6. februar. Konferansen er en viktig arena for å følge utviklingen i fag- og yrkesopplæringen. Vi ser nærmere på om den nye tilbudsstrukturen, vedtatt av Kunnskapsdepartementet, åpner for den nødvendige utviklingen av fremtidens elektrofagutdanning. Se programmet her. 

Den nye tilbudsstrukturen setter standard for utviklingen av yrkesfagene frem mot 2030 og vil også innebære arbeid med læreplaner i alle utdanningsprogrammene.
Det skal utarbeides nye læreplaner i alle lærefag, samt Vg1- og Vg2- tilbud  for elektrofag. Læreplangruppen for Vg1 startet dette arbeidet i oktober 2018. Læreplanarbeidet for Vg2 og Vg3 starter opp tidlig i 2019. Konferansen legger opp til en bred debatt om kjerneelementer og sentralt innhold knyttet til dette arbeidet.

Nelfos opplæringskonferanse arrangeres på et svært gunstig tidspunkt for å informere og drøfte hvordan elektrofagutdanningene vil se ut de kommende årene.

Tema for konferansen:

Digitalisering
Hvordan skal skolene møte den "digitale" eleven i sin undervisning? Er bedriftene klare til å ta imot lærlinger med høy digital kompetanse? 

Har elever og lærlinger den "riktige" digitale kompetansen skolene og bedriftene har behov for?

Ny tilbudsstruktur – muligheter og utfordringer
Vi går grundig inn i den nye tilbudsstrukturen og drøfter muligheter og utfordringer. Hvordan lykkes med å lage en elektrofagutdanning som møter fremtidens behov  hos bedriftene knyttet til teknologiutviklingen? 

Hva er utfordringene i dagens struktur og hva kan vi gjøre innenfor rammen av ny tilbudsstruktur?

Hvordan vil nye teknologitrender og ny tilbudsstruktur iverksettes i praksis i fylkene? 
Fagopplæringen skjer i fylkene på den enkelte skole og i bedriftene .

  • Hvordan vil regionreformen påvirke innføringen av ny tilbudsstruktur? 
  • Hvordan vil fylkene/regionene jobbe for å øke søkningen til yrkesfag og arbeide for å øke antall læreplasser? 
  • Hvor blir det av jentene i elektrofag? 
  • Hvordan vil skolene skape god og virkelighetsnær undervisning? 
  • Hvordan vil opplæringskontorene og bedriftene møte utfordringen med den varslede mangelen på fagarbeidere? 
  • Er bedriftene villige til å ta et enda større samfunnsansvar og øke antall lærlinger i bedrift utover eget rekrutteringsbehov?