Forslag til endring i byggteknisk forskrift fordyrer

DiBK foreslår i høringsnotatet å forskriftsfeste at bygninger over 1000 m² oppvarmet bruttoareal skal ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov. Dette er en oppjustering fra minimum 60 prosent, som er angitt i dagens forskriftsveileder.

Nelfo mener forslaget skaper privatøkonomiske merkostnader ettersom det hindrer tilrettelegging for bruk av helelektriske varmesystemer i bygg over 1000 m².

-Nelfo er kritisk til at man foreslår ytterligere å begrense byggeieres adgang til å velge de varmeløsninger som lønner seg, uten at det dokumenteres eller sannsynliggjøres at byggeier vil dra nytte av denne begrensningen på sikt, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

I høringsnotatet begrunner man også forslaget til krav om energifleksibilitet med at fleksible varmesystemer kan bidra til kortsiktig fleksibilitet i kraftsystemet.

-Vi mener at helelektriske bygg kan bidra med mer kortsiktig fleksibilitet enn bygninger med vannbårne energisystemer, sier Strandskog.

Nelfo anbefaler at direktoratet justerer forslaget, slik at man bevarer muligheten til å installere helelektriske varmesystemer i nybygg over 1000 m², samtidig som man ivaretar intensjonen i Stortingets anmodningsvedtak.

Les høringsuttalelsen her