CO2-fond for utslippskutt

Næringslivet vil bidra med å kutte CO2-utslipp, men vil ha hjelp i form av et CO2-fond etter modell av NOx-fondet til å finansiere kutt.

Nelfo deltar i en samarbeidsallianse med 15 næringsorganisasjoner som arbeider for etablering av et CO2-fond for næringslivet. Alliansen organiseres og ledes av NHO. I dag overleveres en rapport som viser hvordan et CO2-fond kan settes opp, til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og et bredt panel med Stortingspolitikere. Rapporten er levert av Thema Consulting.

-Norge har krevende klimaforpliktelser frem mot 2030 med 40 prosent utslippsreduksjon, hvorav det meste må tas i transportsektoren. I nasjonal transportplan og regjeringserklæringen er det satt ambisiøse mål om kutt i utslipp fra sektoren. Da må det kraftigere virkemidler til, sier Tore Strandskog i en kommentar. -Vi tror på CO2-fondet som virkemiddel for å støtte bred markedsintroduksjon av ny og utslippsfri teknologi. Et fond vil kunne settes opp for å supplere Enova, slik man har løst det med NOx-fondet, sier Strandskog.

-Maritim- og marinesektorer og landbasert yrkestransport må bli de store brukerne av et CO2-fond. Debatten i dagens møte viser at det er politisk vilje for å finne enkle ordninger som gjør at det lønner seg for næringslivet å legge om transporten og levere på utslippskutt. Det lover godt for forhandlingene næringslivet nå skal ha med myndighetene, og vi satser fortsatt på at fondet kan startes opp i 2019, slik Stortinget har lagt til grunn, avslutter Strandskog.

Et CO2-fond for næringslivet
Ideen med Næringslivets CO2-fond er enkelt sagt å ta i bruk de inntektene som i dag kommer fra CO2-avgift på drivstoff til å stimulere et grønt skifte i næringstransporten. Det kan håndteres ved å etablere en ny miljøavtale mellom staten og næringslivet. I avtalen påtar næringsaktørene seg konkrete forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp, mot at de fritas for CO2-avgift på drivstoff. Bedrifter som omfattes av avtalen betaler i stedet en medlemsavgift til CO2-fondet. Fondets inntekter brukes til å dekke medlemmenes merkostnader ved investering i utslippsfri fremdriftsteknologi på kjøretøy og transportmateriell, og til investering i lade- og fylleinfrastruktur. Dermed kan bedriftene kjøpe inn transportmidler som går på elektrisitet, hydrogen eller godkjent biodrivstoff. 

Les nyhetssak på nho.no her