Energibransjen må vokse på kompetanse

Energibransjen må kunne selge seg inn som en av de mest spennende næringene i fremtiden. De som forblir bakoverlente, blir taperne, fastslo Eivind Reiten i sin innledning på kvartalsmøtet for Nelfos interessegruppe for energientreprenører i Oslo 29. januar.

Energinæringen blir svært utsatt dersom aktørene blir sittende tilbakelent i en tid med mange og raske endringer, fastslo utvalgsleder Eivind Reiten. Foto: Laila Sandvold Macdonald


Reiten ledet en ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet i 2013. Gruppens oppgave var å vurdere en mer hensiktsmessig organisering av strømnettet, og foreslå virkemidler og strategier for gjennomføring. Man så behov for å rydde opp i en fragmentert og uoversiktlig nettstruktur i både regional- og distribusjonsnettet. Gruppen la frem sin innstilling om organiseringen av fremtidens strømnett i 2015.

Gruppen foreslår blant annet å opprette et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen virksomhet, fjerning av regionalnettet som eget nettnivå, endring i tilknytningsplikten og fjerning av kompetanseforskriften. Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille ble tatt inn i Lov om endringer i energiloven, som ble vedtatt av Stortinget 17. mars 2016. Samtidig ble kompetanseforskriften opphevet.

Nødvendig med effektiv forvaltning
Reiten uttrykte forundring over at det ikke har skjedd mer rundt nettstrukturen tidligere. -Dette er en næring som mer enn noen andre responderer på lover, forskrifter og reguleringer, men som i mindre grad har blikket på utviklingen i markedet, fastslo han.

-Vannkraften risikerer ikke å bli utkonkurrert i vår egen levetid. Men den blir mer utsatt dersom vi ikke forvalter den effektivt. Er man ikke framoverlent på ny teknologi og nye muligheter, klarer man ikke å tiltrekke seg de beste folkene. Utfordringene er store, og selskapene må vokse på kompetanse. Dette er en bransje hvor man tradisjonelt tenker langsiktig. Men nå er en høyhastighetsendring på gang i samfunnet, og vi må få opp pulsen for de hurtige endringene som skjer nå.

NVE foreslår en tariffering som ingen andre europeiske land bruker, fortalte Kjetil Ingeberg fra Pöyry. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Effekttariffering
Det ble også tid i møtet til en kort gjennomgang av høringsforslaget om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, med Kjetil Ingeberg fra rådgivningsselskapet Pöyry som innleder. Han mente NVEs forslag til effekttariffering, som er ute på høring nå, gir for svake insentiver for sluttbrukerne, og dermed et redusert marked for styring mm. Deretter fortalte Lars Varden fra NVE om arbeidet med forskrift vedrørende krav om funksjonelt og selskapsmessig skille.

Nelfo har ikke konkludert ennå i høringssaken om effekttariffering, fortalte næringspolitisk direktør Tore Strandskog. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog kommenterte kort til slutt at Nelfo ikke har konkludert i høringen rundt effekttariffering ennå. -Vi kommer til å delta aktivt i den videre prosessen, både gjennom dialog med aktuelle aktører, og gjennom deltakelse i høringer, fortalte han.