Avklarende høyesterettsdom om erstatningsansvar

Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig ansvar for daglig leder i et skipsverft etablert som et aksjeselskap. Selskapets styre begjærte oppbud, og to underleverandører fremmet erstatningssøksmål mot daglig leder med anførsel om at det var gitt mangelfull informasjon om sviktende økonomi hos verftet underveis som arbeidene ble utført.

Høyesterett idømte ansvar for daglig leder. Dommen avklarer spørsmål av stor betydning for ledelsens personlige handlingsrom og tilhørende aktsomhetsnorm, herunder sammenhengen mellom informasjonssvikt og insolvens.
Les mer om dommen her

Om unntaksregel vedrørende avtaleinngåelser
I norsk kontraktsrett er det et grunnleggende prinsipp at avtaler som inngås skal holdes og gjennomføres. Imidlertid finnes det en unntaksregel kalt "re integra" (latin; "mens saken står urørt") som gir begrenset adgang for en part til å komme seg ut av avtalen hvis løftet om å inngå avtalen kalles tilbake kort tid etter at det ble avgitt. Videre vilkår for at man skal kunne anses ubundet er at det foreligger særlige grunner og at adressaten for løftet/avtalemotparten ikke har innrettet seg etter løftet. Re integra-regelen er dels lovfestet og dels ulovfestet.

Les mer her