Sirkulær økonomi - intensivene må endres

Politikerne må vri intensivene fra forbrenning til materialgjenvinning og ombruk ved å legge om støtteprogrammene hos Enova fra forbrenning/fjernvarme til å stimulere til nye verdikjeder og forretningsmodeller for sekundære materialer, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog på møtet med Stortingets Energi- og miljøkomite om sirkulær økonomi .

-Samtidig må intensivene til forbrenning av fossilt avfall reduseres ved å gjeninnføre CO2-avgift på forbrenning. Sett teknologinøytrale rammer for energibruk i bygg (TEK, avgifter, fjern tilknytningsplikten) og øk insentivene til resirkulering og ombruk ved å sette krav til utsortering til materialgjenvinning. Sett også krav til bruk av sekundære materialer i offentlige anskaffelser, sa Strandskog.

-Det må innføres et klart skille mellom materialgjenvinning og energigjenvinning, både i miljøpolitikken og i statistikk. Det trengs mer ressurser til SSBs arbeid med statistikk for avfall og ressurser. Ser vi bort fra deponiforbudet er det få insentiver til materialgjenvinning og ombruk. Her må det tenkes nytt for å fremme den sirkulære økonomien. I dag er insentivene til forbrenning så sterke at avfall går til forbrenning fremfor materialgjenvinning og ombruk, avsluttet Strandskog.

Les notatet til komiteen her