Lærligtilskuddet, læringsklausul og kjønnsdelt arbeidsmarked

Nelfo er i stor grad fornøyd med innretningen i budsjettet, men ber om videre opptrapping av lærlingtilskuddet. Videre ber Nelfo Stortinget sørge for at regjeringen stimulerer til økt rekruttering av jenter til blant annet elektrofagene. Se innslaget her

Fortsette opptrappingen av lærlingtilskuddet og en bedre lærlingklausul
Nelfo er svært fornøyd med at lærlingtilskuddet er løftet de siste årene. Det gjør det mer attraktivt å være lærebedrift. Vi er imidlertid skuffet over at opptrappingen ikke fortsetter i budsjettforslaget for 2018. Det gjenstår et gap i tilskuddet (ca. 10.000) før opplæring i bedrift likebehandles med opplæring i skole. 

Vi ber om videre opptrapping av lærlingtilskuddet. Gapet til tilskudd til skoleplass må dekkes inn så snart som mulig, og deretter indeksjusteres årlig. Vi ber også om en kraftigere lærlingklausul, der offentlige anbud stiller krav til at det skal være lærlinger for alle fag på byggeprosjekter og at det skal stilles krav om et minimum andel lærlinger i byggeprosjektene. 

Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa
Arbeidsmarkedet i Norge innenfor bygg, elektro, industri og omsorgsyrker oppfattes svært kjønnsdelt. Forskning avdekker at mange fag som har under 10 % av det underrepresenterte kjønnet, i praksis oppleves som lukket for "det andre kjønnet".

Partene i arbeidslivet og Nelfo har lenge arbeidet for å øke kvinneandelen blant fagarbeidere innen bygg og elektro, men jenteandelen er allikevel svært liten.

Nelfo ber Stortinget sørge for at regjeringen stimulerer til å utarbeide en nasjonal plan for å øke rekrutteringen av jenter til blant annet elektrofagene, og som samtidig inneholder tiltak som ivaretar jentene gjennom hele utdanningsløpet frem til fagarbeider. Resultatene fra forsknings- og utviklingsprosjektet i bil- og elektrobransjen bør kunne være et godt utgangspunkt for utarbeidelsen av en nasjonal plan som forplikter fylkene til å gjennomføre planen.

Les høringsnotatet her