Reversering av avgifter, ITS og teknisk infrastruktur, smartere transport

Nelfo vil berømme regjeringen for en fremtidsrettet og offensiv satsing på transportsektoren, og vi er glade for at de gode intensjonene fra NTP blir fulgt opp i forslaget til budsjett for 2018. Det pekes på viktigheten av å ta teknologi i bruk for morgendagens mobilitetsløsninger, der digitalisering, ITS og en robust og effektiv ekom-infrastruktur er helt avgjørende. Se innslaget her

Reversering av avgifter og skatteskjerpelser for utslippsfrie kjøretøy
Vi er kritisk til forslaget om fjerning av rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen, samt forslag om etablering av engangsavgift på elbiler over 2 tonn. Dette vil forsinke elektrifisering av personbiltrafikken.

Vi ber Stortinget avvise forslaget om å fjerne deler av dagens elbilfordeler. Når avgifter på elbiler skal innføres, bør disse reflektere miljøkostnader og ikke rekkevidde. 

Tunnelsikkerhet
Vi er svært fornøyde med videreføringen av omfattende og nødvendig arbeid med å oppgradere og sikre landets mange tunneler i 2018. Dessverre velges tradisjonelle løsninger fremfor nye og fremtidsrettede. Dermed går trafikanter og samfunn glipp av nyutviklet styrings- og kommunikasjonsteknologi.

Vi anmoder komiteen om å påse at innovasjon og grunnleggende krav til ITS-kommunikasjonssystemer og teknisk infrastruktur må inn i nye samferdselsprosjekter – også i vedlikeholdsprosjekter.

Teknologimilliarden kan bidra til smartere transport i Norge
Den lanserte teknologimilliarden skal bidra til forskning og utvikling på morgendagens mobilitetsløsninger. Nye ordninger i NTP, som regjeringen foreslår å prioritere, er teknologistimulerende tiltak som konkurransene «Smartere transport i Norge» og «Pilot-T». Det foreslås å bevilge hhv. 15 og 35 millioner til disse to ordningene i budsjettet for 2018.

Vi savner en virkelig ambisjon fra regjeringen om å bygge ett nytt teknologiben, og gripe mulighetene digitale systemer gir. Skal Norge bli et foregangsland, etterlyses flere reelle prosjekter for uttesting av teknologien i fullskala. Siden regjeringen og mange andre er opptatt av utviklingen mot autonome biler og skip, er det viktig å få på plass den robuste infrastrukturen som er nødvendig for å fremme utviklingen. 

Komiteen anmodes om å øke bevilgningene til smartere transportløsninger og påse at det kommer flere reelle utprøvingsprosjekter. Statens vegvesen skal tilrettelegge for bruk av samvirkende ITS i vegnettet – denne ambisjonen må følges opp i praksis.

Les høringsnoatet her