Sentral godkjenning, seriøsitetsregister og Enova

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven bortfalt 1. januar 2016. Mange kvalifiserte foretak mistet, eller ikke fikk fornyet sin godkjenning, og det uten at det var påvist svikt i foretakenes leveranser. Dette rammet både utførende og prosjekterende foretak. En uholdbar situasjon hadde oppstått, sa Tore Strandskog i høringen. Se innslaget her

Et bredt utvalg fra byggenæringen leverte 15. november 2016 et gjennomarbeidet forslag til kvalifikasjonsregelverk for bedrifter som ønsker sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven. En av utvalgets viktigste konklusjoner var at man må beholde krav til kompetanse, men det må bli en praktikabel ordning der realkompetanse fortsatt skal tillegges betydelig vekt. Man ønsket samtidig å samhandle kvalifikasjonskravene mellom ulike fag og ulike departement, herunder KMD og Justisdepartementet.

Det er nå under ett år til utløp av overgangsordningen og vi på ny vil oppleve at regelverket gir yrkesforbud for kvalifiserte og dyktige foretak. Vi ber komiteen sikre at dette viktige arbeidet gis nødvendig oppmerksomhet i departementet.

Seriøsitetsregister
Vi er positive til etableringen av et frivillig seriøsitetsregister for bygg- og anleggsnæringen. Det er viktig å inkludere viktige opplysninger (godkjent lærebedrift) og datautveksling mot andre offentlige dataregistre som Elvirksomhetsregisteret.

Enova og 10TWh-målet
I statsbudsjettet har regjeringen foreslått en endring i Enovas finansieringsmodell fra og med 2018. Endringen innebærer at man går bort fra en finansiering gjennom avkastning fra klima- og energifondet, og over til en årlig overføring over Statsbudsjettet. Denne nye modellen gir Stortinget anledning til å knytte den årlige bevilgningen opp mot konkrete mål og oppgaver.

Nelfo støtter en slik endring i Enovas finansieringsmodell. Enova må samtidig få ansvaret for å realisere 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg.

Les høringsnotatet her