Lærlingklausul, elbilavgift, Enova og CO2-fond

Nelfo vil si seg meget godt fornøyd med innretningen i budsjettet. Det går bedre for norsk næringsliv, men etterdønningen etter år med lavere investeringer på sokkelen, samt ringvirkningene for verftene, merkes fortsatt godt. Nelfo er også godt fornøyd med budsjettets sterke satsing på samferdsel og elektronisk infrastruktur. Dette er en satsing for fremtiden, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i høringen. Se innslaget her.

Lærlingtilskuddet og en bedre lærlingklausul
Vi er svært glade for at lærlingtilskuddet er blitt løftet de siste årene. Det gjør det mer attraktivt å være lærebedrift. Vi er imidlertid skuffet over at opptrappingen ikke fortsetter i budsjettforslaget for 2018.. Det gjenstår et gap i tilskuddet (ca. kr 10.000,-) før opplæring i bedrift likebehandles med opplæring i skole. 

Det er fra 1.1.2017 innført en forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Vi er glad for at denne klausulen kom på plass. Samtidig har forskriften for mange muligheter til å slippe unna kravet om lærlinger

Vi ber om videre opptrapping av lærlingtilskuddet. Gapet til tilskudd til skoleplass må dekkes inn så snart som mulig og deretter indeksreguleres årlig. Vi ber også om en kraftigere lærlingklausul der offentlige anbud stiller krav til at det skal være lærlinger for alle fag i byggeprosjekter og at det skal stilles krav om en minimum andel lærlinger i byggeprosjektene, 

Reversering av avgifter og skatteskjerpelser for utslippsfrie kjøretøy
Våre medlemsbedrifter er opptatt av å realisere potensialet for grønn verdiskaping i transportsektoren. Vi er derfor kritisk til forslaget om å fjerne rabatten for elbiler i firmabeskatningen, samt forslaget om å etablere en engangsavgift på elbiler over 2 tonn. Som kjent er batteriene den tyngste komponenten i elbiler. I praksis er dette en ekstra avgift på rekkevidde. Vi mener dette ikke er riktig vei å gå. Vi anser ikke dette som en rasjonell innretning med tanke på å nå målet om utslippsfrie kjøretøy innen 2025.

Målrettet finansieringsmodell for Enova
I Statsbudsjettet har regjeringen foreslått en endring i Enovas finansieringsmodell fra og med 2018. Endringen innebærer at man går bort fra en finansiering gjennom avkastning fra klima- og energifondet, og over til en årlig overføring over Statsbudsjettet. Denne nye modellen gir Stortinget anledning til å knytte den årlige bevilgningen opp mot konkrete mål og oppgaver.

Nelfo støtter en slik endring i Enovas finansieringsmodell. Enova må samtidig få ansvaret for å realisere 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg.

Pilot for CO2-fond: Start med kystfiskeflåten
Avslutningsvis vil Nelfo be Stortinget peke på kystfiskeflåten som pilot for det kommende CO2- fondet for næringslivet. Staten subsidierer i dag fiskeflåten med 430 MNOK per år (2015) i form av refusjon av mineraloljeavgiften på drivstoffet.

Vi ber om at dagens drivstoffsubsidier omdisponeres til et fond som benyttes for å gi tilskudd til merkostnadene kystfiskerne har ved omlegging til bedre og utslippsfrie fiskefartøy. En fersk studie viser at man kan halvere utslippene fra kystfiskeflåten med batterihybrid fremdrift. Vi snakker her om anslagvis 3000 fartøyer langs kysten som må skiftes ut eller bygges om, avsluttet Strandskog.

Les høringsnotatet her