Elbilbeskatning, Enova og kystfiskeflåten

Våre medlemsbedrifter er opptatt av å realisere potensialet for grønn verdiskaping i transportsektoren. Vi er derfor kritisk til forslaget om å fjerne rabatten for elbiler i firmabeskatningen, samt forslaget om å etablere en engangsavgift på elbiler over 2 tonn, sa Tore Strandskog i høringen. Se innslaget her

Som kjent er batteriene den tyngste komponenten i elbiler. I praksis er dette en ekstra avgift på rekkevidde. Vi mener dette ikke er riktig vei å gå. Vi anser ikke dette som en rasjonell innretning med tanke på å nå målet om utslippsfrie kjøretøy innen 2025.

Målrettet finansieringsmodell for Enova
-I statsbudsjettet har regjeringen foreslått en endring i Enovas finansieringsmodell fra og med 2018. Endringen innebærer at man går bort fra en finansiering gjennom avkastning fra klima- og energifondet, og over til en årlig overføring over statsbudsjettet. Denne nye modellen gir Stortinget anledning til å knytte den årlige bevilgningen opp mot konkrete mål og oppgaver.

Nelfo støtter en slik endring i Enovas finansieringsmodell. Enova må samtidig få ansvaret for å realisere 10 TWh energieffektivisering i eksisterende bygg.

Pilot for CO2-fond: Start med kystfiskeflåten
Avslutningsvis vil Nelfo be Stortinget peke på kystfiskeflåten som pilot for det kommende CO2-fondet for næringslivet. Staten subsidierer i dag fiskeflåten med 430 MNOK per år (2015) i form av refusjon av mineraloljeavgiften på drivstoffet.

Vi ber om at dagens drivstoffsubsidier omdisponeres til et fond som benyttes for å gi tilskudd til merkostnadene kystfiskerne har ved omlegging til bedre og utslippsfrie fiskefartøy. En fersk studie viser at man kan halvere utslippene fra kystfiskeflåten med batterihybrid fremdrift. Vi snakker her om anslagvis 3000 fartøyer langs kysten som må skiftes ut eller bygges om, avsluttet Strandskog.

Les høringsnotatet her