Revidert budsjett – mer til elektrifisering

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges utslipp av klimagasser. En overgang fra bruk av bensin, gass og diesel til elektrisitet vil være nødvendig for at Norge skal kunne nå målet om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030. Den største utfordringen er at overgangen krever store investeringer. Dette gjelder både for overgangen til elbiler og annen elektrisk veitrafikk, tilrettelegging for landstrøm, samt elektrifisering av kysttrafikken. Regjeringen foreslår økte bevilgninger i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

 

Mange kommuner har vist stor entusiasme for å ta i bruk nullsutslippsløsninger i transportsektoren. I forbindelse med anbud stiller kommunene krav om lav- og nullutslippsteknologi på norske fergesamband. Kravet innebærer imidlertid at det må gjennomføres store investeringer. Av den grunn foreslår regjeringen å gi en ytterligere bevilgning på 100 millioner kroner til båt- og fergefylkene.

-Vi stiller oss svært positive til regjeringens vilje til å legge til rette for investeringer i klimavennlig transport, uttaler næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. -Vi er sikre på at disse investeringene vil utløse store gevinster for samfunnet. I tillegg til å realisere nødvendige utslippskutt, vil en styrket satsing på klimavennlig kysttrafikk skape nye markedsmuligheter for grønn verdiskaping i den norske verftsindustrien, fremholder Strandskog.