Mange vil lære mer om landbruks-installasjoner

Ny utgave av Elmagasinet ut nå

I 2015 ble det registrert 300 større landbruksbranner i Norge. 180 av disse var i driftsbygninger. Verdier for nesten 398 millioner gikk tapt, samtidig som flere hundre husdyr omkom. 

ELSIKKERT LANDBRUK. Nelfokurset ”NEK 400 landbruk” skal øke elsikkerheten i landbruket og øke kompetansenivået hos medlemsbedriftene. Bildet er fra en fjøsbrann i Steinkjer. Foto: Tor Aage Hansen / Scanpi

For å øke elsikkerheten i landbruket og øke kompetansenivået hos medlemsbedriftene har Nelfo utviklet et kurs om elinstallasjoner i landbruket. Mange av de seks endags-kursene som ble gjennomført i fjor har vært fulltegnet.

- Elinstallatørene er opptatt av å forebygge branner i landbruket. Ifølge deltakerne er det mange dårlige elanlegg. De forteller også at bøndene er villige til å investere. Det er veldig bra, siden en stor del av landbruksbrannene skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr, sier kursleder Harald Aasen.

Trenger erfaring og høy kompetanse
- ”NEK 400 landbruk” er et relativt nytt kurs. Det bygger på kravene i den nye tekniske spesifikasjonen som ble innført 1. januar 2016. Den er rettet mot alle involverte i byggeprosessen for en driftsbygning. Spesifikasjonen stiller strengere krav til prosjektering, utførelse, dokumentasjon og verifikasjon enn i FEL og NEK 400.
- NEK 400 landbruk kan -harmonisere elsikkerhets- og kvalitetsnivået, slik at anbudsunderlaget blir likt. Den ekstra installasjonskostnaden vil på sikt gi færre branner og sikrere og bedre dyrehold. Dessuten blir det enklere og rimeligere å endre eller utvide anlegget.
- Selv om installasjon og kontroll av el-anlegg i landbruket ikke krever spesiell formell kompetanse ut over vanlig fagkompetanse, er dette kompliserte anlegg som krever erfaring og høy kompetanse.
- NEK 400 landbruk, som gjelder for elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus, skal bidra til at anleggene blir bedre egnet for det krevende miljøet i landbruksbygg. Normen skal bedre drifts-sikkerheten og redusere livsløpskostnader og brannfare.

Normal og krevende sone
- Ved installasjon av elektriske anlegg i driftsbygninger er det grunnleggende å dele bygget i en ”normal sone”, der det kan brukes vanlig elektromateriell, og en ”krevende sone” der det må brukes spesial-tilpasset materiell, avhengig av ytre påvirkning. Det må også skilles mellom maskiner og utstyr på den ene siden og installasjoner på den andre siden. Dessuten er det viktig å være klar over grensesnittet og ansvarsfor-delingen.
- Prosjektering, krav til tavler, jording og utjevning, utstyr, lys, varme og overspenningsvern er sentrale tema på kurset. Vi ser også på forlegning av kabler og utstyr, reserve- og nødstrøm, verifikasjon, merking og dokumentasjon og selvfølgelig vedlikehold.

Minimumsløsninger holder ikke
Aasen anbefaler sterkt å styre unna minimumsløsninger i et landbruksbygg.
- Med å legge opp anlegget i henhold til minimumskravene i gjeldende normer og forskrifter, kan det bli litt for fristende for bonden å legge mer selv når behovet for utbygging av anlegget melder seg. I følge kursdeltakerne er det ikke uvanlig at bonden har skrudd en del på anlegget. En installasjon med utvidelsesmuligheter fjerner mye av risikoen for at ufaglærte installerer. Jeg opplever en enighet i bransjen om å bygge skikkelige elanlegg og ta høyde for fremtidige behov.
- Er kursdeltakerne opptatt av den nye normen?
- Selv om mange er dyktige med lang erfaring i landbruksinstallasjoner, er nok ikke alle like flinke til å lese normer. Mange melder seg nok på nettopp for å friske opp normen, og få informasjon om det nye. For dem med kortere fartstid blir nok dette kurset på mange måter også en aha-opplevelse.
- En viktig målsetting med kurset er at deltakerne får god kjennskap til bakgrunnen for kravene i NEK 400 landbruk, slik at de kan formidle dette videre til bonden. Det er viktig at kunden forstår fordelen med en dyrere installasjon.

Stor interesse
Aasen fastslår at den nye normen for elinstallasjoner i landbruket har fått stor oppmerksomhet og skapt stort engasjement.
- I høringsrunden var det flere innspill og kommentarer enn til NEK 400 bolig. Det sier mye, med tanke på at alle har et forhold til bolig.
Aasen gleder seg over tilbakemeldingene.
- Det ser ut som kursinnholdet treffer bra. Dessuten setter vi av tid til diskusjoner, og tar opp spørsmål i tillegg til det opprinnelige kursinnholdet. Jeg tror de fleste kan regne med å få noen aha--opplevelser.

 

I januarutgaven av Elmagasinet kan du lese mer om:

I den første utgaven av Elmagasinet i 2017 kan du også lese om hvordan 2016 har vært for aktørene i elinstallasjonsbransjen og hva de tror om markedsutviklingen i år, LED-belysningen av turløypen rundt Sognsvann i Oslo, årets komfyrvaktkampanje og at Cenika stiller med en stand på minst 400 m2 på Eliaden 2018.