Høring industrimeldingen

Vi er stort sett godt fornøyd med Industrimeldingens innretning. Den peker på en rekke tiltak, eksempelvis skatte- og avgiftslettelser, karbonkompensasjon, bevilgninger til energiomlegging, samt bevilgninger til forskning og innovasjon. Dette er viktige forutsetninger og tiltak for å kunne bevare og styrke fremtidig norsk industriaktivitet, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i høringen i dag.


-Nelfo er overbevist om at vi i dagens industripolitikk må forsterke og videreutvikle de helt genuine konkurransefortrinn som skal gjøre Norge til vinner i lavutslippssamfunnet.  Ett av disse konkurransefortrinnene er at vi kan produsere våre industrivarer basert på fornybar energi.

Unik posisjon
Norge har i dag et faktisk overskudd på fornybar energi. Vi er allerede i dag der EU ønsker å være i 2050. Dette gir oss en helt unik utgangsposisjon. I meldingen understreker Regjeringen nettopp dette poenget, og man omtaler vannkraften «som et unikt fundament for utvikling av grønn industri».

Selger renheten
Dessverre er Norge nå i ferd med å miste dette konkurransefortrinnet som følge av ordningen med varedeklarasjon av kraftleveranser og opprinnelsesgarantier. Dette er en ordning som i praksis selger ut «renheten» av norsk kraftproduksjon til utlandet. Når så denne «renheten» er solgt ut, viser NVEs varedeklarasjon at norsk kraftproduksjon i all hovedsak består av fossil produksjon.

Svekket konkurransekraft
Det betyr i praksis at eksempelvis norsk metallproduksjon fremstår som lite bærekraftig. Det som nettopp skulle være industriens grønne, globale konkurransefortrinn – industriproduksjon basert på grønn, fornybar energi – blir gjennom denne ordningen direkte undergravet. Ordningen bidrar kort og godt til å svekke vår nasjonale konkurransekraft i et lavutslippssamfunn.

Reduserte investeringer
Gjennom kjøp av norske opprinnelsesgarantier kan aktører som Google og Apple hevde at de drifter sine europeiske serviceparker på norsk vannkraft. Fremfor å investere i Norge og etablere serviceparkene sine her, skjer investeringene i våre naboland. Ordningen med opprinnelsesgarantier svekker ikke bare eksisterende norsk industriproduksjon, men bidrar også til reduserte nye industrielle investeringer i Norge.

Gir bort vårt fortrinn
Opprinnelsesgarantiene gir Norge noen få millioner kroner i kortsiktige inntekter. Anslagvis dreier dette seg om 3-500 millioner kroner i årlige inntekter til en del kraftprodusenter. Samtidig gir vi fra oss ett av det viktigste, og det eneste varige, særnorske konkurransefortrinnet, som vil skape og videreutvikle norske industrimuligheter. Denne problemstillingen ble berørt i Energimeldingen, men er ikke berørt i Industrimeldingen. Det burde den ha vært. Dette påvirker direkte industriens konkurransekraft.

Krever endring
Det er ingen klimagevinst knyttet til denne ordningen. Dette er nærmest et virtuelt marked, og har ingenting med den faktiske fysiske leveransen av kraft. Nelfo vil sterkt anbefale at NVEs varedeklarasjon for kraftleveranser endres slik at den avspeiler den fysiske leveransen av kraft som er fornybar. Vi vil også anbefale at Regjeringen i behandlingen av nytt forslag til EUs fornybardirektiv tar sterk avstand fra ordningen med opprinnelsesgarantier.

Vi må nå sikre at miljøverdien av norske kraftressurser bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Det dreier seg om å bygge nasjonal, grønn konkurransekraft, avsluttet Strandskog.

Les høringsnotatet her