Pålegger DLE å sjekke Boligmappa

Fra og med 2017 pålegges DLE å sjekke dokumentasjon på nyanlegg som ligger i Boligmappa før avvik skrives.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for å ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB jobber blant annet med el-sikkerhet, og de er overordnet myndighet til det lokale eltilsyn (DLE). DSB administrerer Elvirksomhetsregisteret.

Mange DLE og sakkyndige selskap har brukt Boligmappa som verktøy over lengre tid, og nå har Boligmappa kommet inn i den offisielle tilsynsinstruksen for 2017. I «Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn» for 2017 står det på side 4: «DLE må sørge for å undersøke evt. dokumentasjon av anlegget i Boligmappa i forbindelse med tilsyn med nyanlegg».

Det betyr at alle DLE og sakkyndige selskap har felles retningslinjer for hvor dokumentasjon kan oppbevares på godkjent måte. Fortsatt gjelder kravet om at dokumentasjonen skal være komplett og at kunden er informert.

At Boligmappa nå kommer inn i tilsynsinstruksen er bra for bransjen og boligeierne. Det gir større fokus på de alvorlige avvikene.

Les instruksen her