Revidert norm NEK 400:2014 - Overgangsordninger

NEK 400:2014 er gjeldende norm fra 1. juli 2014. NEK 400:2014 erstatter NEK 400:2010. NEK 400:2010 kan legges til grunn etter visse kriterier. DSB kan gi dispensasjon fra overgangsordningene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fokus på at overgang
til ny norm skal skje på en sikker og kontrollert måte og har derfor vedtatt
følgende overgangsregler:

1. NEK 400:2014 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og
med 1. juli 2014.

2. NEK 400:2010 kan også benyttes for prosjektering ut 2014.

3. Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2010 må ferdigstilles innen
utgangen av 2015.

4. For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra
kravet i fel § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Søknaden
må begrunnes.

Det må kunne dokumenteres at anlegg er prosjektert og ferdigstilt i henhold
til de tidsrammer som er gitt ovenfor. I praksis gjøres dette ved at den som
prosjekterer og den som utfører erklærer dette i «erklæring om samsvar med
sikkerhetskravene i fel». Tilsynsmyndigheten vil kunne kreve ytterligere dokumentasjon.

NEK 400:2010 vil fremdeles være tilgjengelig som referansenorm for anlegg
utført etter denne norm og for anlegg som prosjekteres og utføres i overgangsperioden.

Les mer om NEK 400:2014 her