Elkontroll - et stort og viktig marked for NELFOs medlemmer

NELFO er svært glad for at partene i normkomiteen NK 219 har møttes i et solid kompromiss. Dette er nå godt forankret. Det vil gi komiteen ro til å arbeide med å styrke elkontrollens rolle i elsikkerhetsarbeidet.  Det ligger et stort marked i dette fremover for våre medlemmer.

Elkontroll-kurs i Nelfoskolen
- NELFO oppfordrer våre medlemmer til å ta elkontrollkurset via Nelfoskolen. I høst arrangeres det kurs både i Oslo og Bergen, sier fagsjef Elsikkerhet, Bjørn Sørensen.
Valgfri sertifisering
Diskusjonen om sertifisering er endelig over. Etter bestått eksamen og mottatt eksamensbevis anses elkontrolløren kvalifisert til å foreta kontroll i henhold til NEK 405. Virksomheter som ønsker det kan på bakgrunn av bestått prøve velge å sertifisere elkontrolløren. En slik sertifisering kan være et ønske eller krav fra enkelte kunder.
Ulike syn på kvalifikasjoner
Det har vært stor enighet om ovennevnte, noe som også gav grunnlag for å skape NEK 405-serien. I prosessen oppstod det imidlertid konflikt mellom interessentene om hvordan man skulle sikre tilstrekkelig kvalitet på personellet som skal gjennomføre slike kontroller. Forutsetningen for ønskede effekter er at man har fagfolk med tilstrekkelig kunnskap om elkontroll og hvilke farer som kan oppstå etter en tids bruk av elanlegget.
Periodisk kontroll
Periodisk kontroll med elektriske anlegg er et uttalt mål fra myndigheter, forsikringsselskaper, de profesjonelle tilbyderne og ikke minst ansvarsbevisste eiere av elektriske anlegg. Elkontroll er et positivt og aktivt tiltak for å sikre opprettholdelse av kvaliteten på elanlegg og utstyr, samt å avdekke feil og mangler som har oppstått som følge av intensiv bruk.
Endelig enighet
Etter omfattende sonderinger, konstruktive diskusjoner og et sterkt ønske fra alle parter nådde man frem til et konsept som gav full oppslutning i komiteen NK-219 som forvalter normserien. Løsningen inkorporerer også forutsetningene i den nylig fastsatte «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)». Komiteen slo blant annet fast at kandidater som skal drive elkontroll må dokumentere kompetanse gjennom avleggelse av en eksamen. Alle kandidater som består denne eksamen anses som kvalifiserte elkontrollører. Fra komiteens referat kan vi lese:
Med full tilslutning fattet komiteen følgende beslutning:
  • Det skal være en felles eksamen, arrangert av akkreditert virksomhet.
  • Kandidater som skal foreta kontroll iht. NEK 405-seieren må avlegge en slik eksamen.
  • Ved bestått eksamen utstedes et eksamensbevis.
  •  Eksamensbeviset kan brukes som dokumentasjon av kompetanse ovenfor sertifiseringsorgan – om sertifisering er ønskelig.
  • Kompetansebeviset er gyldig i fem år.»
Elkontrolløren – en solid fagutdannelse
Elkontrolløren vil etter de nye kvalifikasjonskravene i FEK måtte ha fagbrev og minst tre års erfaring som fagarbeider. Videre må elkontrolløren ha bestått eksamen som nevnt over for å dokumenterer spesiell kompetanse i elkontroll. Denne eksamen er felles, uavhengig av om virksomheten velger å sertifisere kandidatene. Det gjør det enkelt for elkontrolløren å skifte mellom virksomheter som praktiserer ulike regimer hva gjelder sertifisering. Videre, om en kontrakt skulle forutsette sertifisering så vil den kvalifiserte elkontrolløren raskt kunne meldes inn for sertifisering.
Faglig ledelse
Kvalifikasjonsforskriften stiller krav til faglig leder for en virksomhet som skal drive elkontroll. I praksis vil dette være en kandidat med kvalifikasjoner tilsvarende elektroinstallatør. Faglig leder vil bidra til at utførelse av elkontroll opprettholdes på et høyt nivå og vil være en naturlig sparringspartner for elkontrolløren. Kravene til faglig leder i NEK 405-serien er i samsvar med myndighetskravene.
- Kundene kan føle trygghet for at de mottar en elkontrollør med solid kompetanse. Dette har vært en viktig forutsetning for løsningen som nå er valgt, sier leder i NK 219 Jørn Holtan.
NELFO på offensiven innen elkontroll
NEK 405-serien har vært en viktig sak for NELFOs medlemmer. Kompromisset som nå er landet gjør at elektroinstallatørene kan bidra til å styrke markedet for elkontroll.
En løsning medlemmene kan leve med
- NELFO er glad for at man har kommet frem til en løsning våre medlemmer kan leve med. Løsningen innebærer et system hvor kompetanse dokumenteres gjennom en eksamen, men hvor sertifisering er valgfritt. NELFO vil bidra til å løfte frem elkontroll etter NEK 405-serien som en naturlig del av våre medlemmers tjenester i tiden som kommer, sier administrerende direktør Ove Guttormsen, NELFO. 
 
NEK og NELFO er tilfredse
Både NELFO og NEK vil fremheve at enigheten som nå er oppnådd synes å gi en løsning alle parter kan leve med. Elkontrolløren dokumenterer gjennom bestått eksamen en solid kompetanse og er dessuten underlagt en faglig leder med tilsvarende solid fagutdannelse og utvidet teoretisk opplæring.