Velferdsteknologi - satsingsområde i næringsmeldingen

IT og helse- og velferdsteknologi er pekt ut som Regjeringens to nye satsingsområder i Næringsmeldingen "Et mangfold av vinnere – Næringspolitikken mot 2020", som Trond Giske la frem fredag

-Det er svært gledelig at velferdsteknologi fremheves som et satsingsområde i næringsmeldingen. Regjeringen er dermed helt på linje med oss som ønsker å legge til rette for at norsk næringsliv kan ta del i det store verdiskapingspotensialet på dette området, sier fagsjef Vigdis Sværen i Norsk Teknologi.

Vigdis Sværen, fagsjef Velferdsteknologi

Smarthusløsninger er velferdsteknolog
Velferdsteknologi, som sensorer og smarthusteknologi, integrert med kommunikasjonsløsninger, mobile helsetjenester og  medisinsk-tekniske hjelpemidler vil kunne inngå som en integrert del av helse- og omsorgstilbudet.  Offentlig sektor som premissgiver og bestiller må, i samspill med brukere og næringslivet, utvikle bedre og tryggere tjenester ved å foreta gode og innovasjonsfremmende innkjøp. For at dette skal skje må offentlig sektor blant annet ha en effektiv markedsdialog i forkant av anskaffelsene, som regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser også peker på. Dette skaper samtidig betydelige muligheter for næringsutvikling.

Samarbeid om gode løsninger
Nye løsninger for fremtidens omsorg må utvikles sammen med brukere, pårørende, kommuner, ideelle organisasjoner, forskning, næringsliv og det næringsrettede virkemiddelapparatet. -Det er gledelig at det skal satses på innkjøpskompetanse i kommunene noe vi har etterlyst i lang tid, sier Sværen

Utvikling og implementering. 
Regjeringen vil sette i gang et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målet er at velferdsteknologi blir en integrert del av omsorgstjenestetilbudet innen 2020.

På pressekonferansen inviterte Nærings- og handelsministeren næringslivet til strategimøter etter sommerferien. Her vil vi gjerne delta med innspill, sier Sværen.

Vil du lære mer om velferdsteknologi - finner du informasjon her