Nyhetsarkiv

NYHET | 16.05.2017

Tilgangen på nye ordre for boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal i fjor. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger, i følge SSBs ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet.

NYHET | 11.05.2017

For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

NYHET | 11.05.2017

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges utslipp av klimagasser. En overgang fra bruk av bensin, gass og diesel til elektrisitet vil være nødvendig for at Norge skal kunne nå målet om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030. Den største utfordringen er at overgangen krever store investeringer. Dette gjelder både for overgangen til elbiler og annen elektrisk veitrafikk, tilrettelegging for landstrøm, samt elektrifisering av kysttrafikken. Regjeringen foreslår økte bevilgninger i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

 

NYHET | 10.05.2017

-Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skriver Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel i Dagens Næringsliv i dag.

NYHET | 09.05.2017

Politikerne tar nå grep for at flere skal få øynene opp for fagskoleutdanningene. 
Tirsdag 2. mai vedtok Stortinget Fagskolemeldingen "Fagfolk for fremtiden". Over halvparten av bedriftene svarer i NHOs kompetansebarometer at de har behov for personer med fagskoleutdanning de neste fem årene.

NYHET | 05.05.2017

Olje- og energidepartementet arrangerte i samarbeid med NVE i dag et møte for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser kan fungere bedre. Energimyndighetene registrerer en økende interesse for ulike frivillige ordninger for miljøsertifisering, og er opptatt av hvordan dette kan påvirke ulike aktørers valg av energiløsninger. Opprinnelsesgarantier blir brukt som dokumentasjon på bruk av fornybar energi i noen av disse sertifiseringene.

NYHET | 04.05.2017

-Vi i Nelfo leverer elektroarbeider til sluttkunder for 5 millioner kroner, hver time, året rundt. Markedet er i vekst og kundene forventer at vi ligger i front på å bruke og tilby best tilgjengelig teknologi, sa adm. direktør Ove Guttormsen på Nelfos generalforsamlingsarrangement.

NYHET | 28.04.2017

Byggsektoren har stor miljøpåvirkning, og store påvirkningsmuligheter overfor andre sektorer når det gjelder tilretteleggingen for ladbare biler, mener daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

NYHET | 28.04.2017

Ny utgave av Elmagasinet

- Å gjennomgå garanti- og forsikringsordninger kan være lønnsomt, sier økonomisjef Halvor Strandskogen i EDA Elektro Data.

NYHET | 26.04.2017


Transportsektoren er Norges største kilde til klimagassutslipp. Samtidig er det nettopp på dette området vi har de største mulighetene til å gjennomføre massive utslippsreduksjoner frem mot 2030. Et viktig stikkord er økt elektrifisering, sa Tore Strandskog i høringen i forbindelse med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

NYHET | 24.04.2017

Staten og kommunene skal ta hensyn til klima og miljø når de kjøper varer og tjenester. Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt en ny forskriftsbestemmelse som skal bidra til flere grønne innkjøp.

NYHET | 21.04.2017

Forhandlingsresultatet for tariffoppgjøret 2017 er nå vedtatt av partene.

Les mer her
Les alt om tariffoppgjøret 2017 her 

NYHET | 20.04.2017

Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken. Elektrisk installasjon, VVS og annet installasjonsarbeid viser en økning på 8,8 prosent.

NYHET | 19.04.2017

Vi er stort sett godt fornøyd med Industrimeldingens innretning. Den peker på en rekke tiltak, eksempelvis skatte- og avgiftslettelser, karbonkompensasjon, bevilgninger til energiomlegging, samt bevilgninger til forskning og innovasjon. Dette er viktige forutsetninger og tiltak for å kunne bevare og styrke fremtidig norsk industriaktivitet, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i høringen i dag.

NYHET | 17.04.2017

Se video fra årets store begivenhet på elsikkerhetsområdet