Ny studie - landstrøm lønner seg for Norge

Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. I tillegg kommer store mengder NOx og CO2. Landstrøm vil kutte disse utslippene og i tillegg være økonomisk bærekraftig, viser en ny mulighetsstudie fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen, som ble lansert på Arendalsuka i dag.

Å bygge ut landstrøm i de 28 største havnene vil kunne spare Norge for utslipp av 356.000 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslippene fra en stor industribedrift, som Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden eller Heidrun-plattformen i Norskehavet.

Tiltak mot farlig byluft
Fartøy i havn slipper ut like mye svevestøv og svoveloksid som hele den norske bilparken. Skipenes NOx-utslipp tilsvarer 58 prosent av Nox-utslippene fra personbiltrafikken. Luftforurensning fører til 524.000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år. Her kan vi med ett grep fjerne en av årsakene, sier Sigurd Enge i Bellona.

Lønnsomt for Norge
De samlede investeringene for anlegg på land er beregnet til 1,4 mrd. kroner, med en levetid på 25 år. De årlige kostnadene vil være langt lavere enn dagens strømforsyning med dieselgeneratorer. En slik omlegging vil være særlig gunstig for godstransporten. 

2100 årsverk
Studien viser at en koordinert utbygging av landstrøm i de største norske havnene vil skape arbeidsplasser langs kysten. Det vil kreves minst 2100 årsverk å bygge anleggene som kreves på land. -Høykompetent arbeidskraft er nå ledig langs kysten. Timingen er ideell og dette er grønn omstilling i praksis, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Stort potensial
Arbeidsplasser pga ombygginger av skip ved norske verft er ikke tatt med i regnestykket og vil evt. komme i tillegg. -Landstrøm kan gi ringvirkninger for verftene, som igjen er et svært viktig marked for leverandørindustrien. Landstrøm blir nøkkelen for å utvikle teknologi og kompetanse i Norge, som også har stort potensial for eksport, sier Frank Jaegtnes, adm. direktør i Elektroforeningen.

Pengene finnes
I fjor ga Enova 1,55 mrd kroner i støtte til et pilotprosjekt ved Hydro Karmøy. - Det viser at staten har muskler til å satse på gode prosjekter. For samme sum kan man altså få landstrøm i alle store norske havner, sier Sigurd Enge i Bellona.

Les studien her

Les om saken på nrk.no her