Nelfo støtter forbud mot fyring med olje

De norske klimagassutslippene må reduseres vesentlig i årene fremover dersom Norge
skal imøtekomme sine internasjonale utslippsforpliktelser. Dette gjelder både Norges forpliktelser i Paris-avtalen og regjeringens mål om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030 i samarbeid med EU. Nelfo ber derfor om totalforbud mot fossil varme i bygg.

Myndighetenes klimamål fordrer imidlertid at vi klarer å snu utviklingen der Norge faktisk har økt klimagassutslippene med 4 % siden Kyotoprotokollen trådte i kraft i 1990. Til sammenligning har EU redusert sine utslipp med 19 % i samme periode.

-Nelfo støtter derfor forslaget om forbud mot fyring med mineralolje, og vi skulle gjerne sett at forbudet ble utvidet til å gjelde alle typer fossile brensler. I lys av våre internasjonale utslippsforpliktelser har Norge et akutt behov for å redusere de innenlandske utslippene av klimagasser, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

Les høringsbrevet her