Nelfo foreslår forenkling i byggereglene

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslår endringer i byggteknisk forskrift (høring om TEK17). Nelfo har en rekke forslag til forbedringer og forenklinger i byggereglene. Vi mener revisjonen av TEK, der det er relevant, bør brukes til å tydeliggjøre grensesnittene mot annet regelverk, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Nelfo gir også innspill om andre endringer som kan forenkle og forbedre byggereglene på sikt, både med hensyn til reduserte kostnader og økt fleksibilitet/kvalitet. 

Støtter enklere regelverk
Nelfo støtter regjeringens uttalte målsetninger med TEK17. Regelverket skal bli enklere, byggekostnadene skal ned og samtidig skal kvalitetene bli ivaretatt. Vi mener direktoratet har tilnærmet seg TEK17 på en god måte, men at det fortsatt er et stort potensial for å forenkle og forbedre byggereglene, og samtidig opprettholde eller bedre kvalitetene. 

Fornøyd med energireglene
Energireglene (TEK kap 14) ble revidert i 2015/16 og er ikke på høring i TEK17. Nelfo er fornøyd med innretningen av de nye energireglene som trådte i kraft 1.1.2016. Rapportene vi nå får fra markedet, sluttkunder, utbyggere og egne medlemsbedrifter, er at de nye energireglene er godt mottatt. For boliger og bygg under 1000 m2 BRA vil adgang til å velge elektrisk oppvarming gi valgfrihet og økt konkurranse og reduserte byggekostnader.

Mer konkurranse i varmemarkedet
Vi skulle gjerne sett at myndighetene gikk enda lenger i forrige revisjon, ved også å eksponere varmemarkedet for de større byggene for mer konkurranse, med adgang til fritt valg av utslippsfri direktevirkende elektrisitet for å dekke varmebehovet.

Ladepunkter
Vi anbefaler at direktoratet igangsetter en målrettet revisjon for at byggteknisk forskrift skal stille krav om føringsveier ved nye bygg, for å tilrettelegge for kostnadseffektiv installasjon av ladepunkter for elbil, avslutter Strandskog.

Les Nelfos høringssvar