Godkjenner støtte til ladestasjoner

EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent at Enova kan gi støtte til utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip, fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff og gassforsyning til skip.

Godkjenner støtte til ladestasjoner
– En bedre infrastruktur for lading og fylling er avgjørende for å øke bruken av alternative drivstoff i transportnæringen. Utfordringen er at det som regel er lite lønnsomt å bygge slike lade- eller fyllestasjoner utenfor byområdene – selv for elbiler som er blitt svært populære, sier ESA-president Sven Erik Svedman. Derfor er det lite sannsynlig at det uten statlige støtteordninger vil bli bygget nok ladestasjoner til at elbiler kan brukes landet rundt. De andre alternative drivstoffene som vil bli omfattet av Enovas støtteprogram, møter lignende utfordringer.

Enova ønsker økt utbredelse av landstrøm. 
-7 % av klimagassutslippene tilknyttet sjøfart skjer mens skipene ligger til kai. Landstrøm er et effektivt tiltak for å få ned både lokal forurensing og globale utslipp. Her vil det komme et eget tilbud for å få fart på satsingen på landstrøm i norske havner, sier Nakstad. 

Stort potensiale for verdiskaping
-Det er meget positivt at Enova, etter ESA godkjenning, nå legger opp til egne støttepakker for transportsektoren, og herunder også maritim sektor. Dette er ikke bare god energi- og klimapolitikk, men også et stort potensiale for verdiskaping for NELFOs medlemmer. At Enova i tillegg legger opp til en egen pakke knyttet til landstrøm for skip, samt har kommet med en egen pakke for energieffektivisering og klimavennlige løsninger knyttet til skipsinstallasjoner, er også meget godt nytt.

For våre medlemmer innen skipsinstallasjon vil dette by på store og viktige markedsmuligheter i en bransje som nå er preget av stor usikkerhet grunnet krisen i oljenæringen, fremholder direktør for næringspolitikk, Tore Strandskog.