EUs energi- og klimamål 2030 klare

Natt til 24. oktober 2014 ble Rådet for Den europeiske union enig om EUs energi- og klimamål for 2030. De nye målene er:

  • 40% reduksjon av utslipp av klimagasser i 2030 sammenlignet med utslippene i 1990. Målet er bindende og omtrent halvparten av utslippskuttene skal tas i kvotepliktige sektorer og resten i ikke-kvotepliktig sektorer.
  • Minst 27% fornybar energibruk i 2030. Målet er bindende på EU-nivå. I dag er andelen fornybar energi i EU om lag 14%.
  • Minst 27% bedring i energieffektiviteten i 2030. Målet gjelder på EU-nivå og kan bli hevet til 30% etter en evaluering i 2020.

Norge henger etter
- Vi er tilfreds med at EU har kommet til en beslutning om energi- og klimamål for 2030, sier Tore Strandskog i en kommentar. - De beste forutsetningene for å nå målene i 2030 er å intensivere innsatsen for å nå vedtatte mål for 2020. Her er EU-landene godt i rute, mens Norge henger etter på energieffektivisering. Stortinget må instruere regjeringen om å ta EUs energieffektiviseringsdirektiv og revidert bygningsenergidirektiv inn i norsk lovgivning så raskt som mulig. I dag er Norge det eneste landet i hele EØS som ikke har et nasjonalt mål og vi mangler en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering.

Ny verdiskaping
- Det er en stor bekymring for oss at Norge ikke har et politisk rammeverk som fremmer utviklingen av et velfungerende marked for energieffektivisering. Dette handler ikke bare om det å spare energi, vi snakker om å legge til rette for økonomisk vekst og etablering av ny verdiskaping, forretningsområder og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Strandskog.

Vil tape
- Dersom Norge ikke evner å utvikle et nasjonalt hjemmemarked for energieffektivisering, vil norske bedrifter tape når vi skal møte et konkurranseutsatt og internasjonalt marked, avslutter Strandskog.