Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 06.06.2017

Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skrev Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel  «Fri oss fra fjernvarmefella» i Dagens Næringsliv
10. mai.

NYHET | 11.05.2017

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges utslipp av klimagasser. En overgang fra bruk av bensin, gass og diesel til elektrisitet vil være nødvendig for at Norge skal kunne nå målet om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030. Den største utfordringen er at overgangen krever store investeringer. Dette gjelder både for overgangen til elbiler og annen elektrisk veitrafikk, tilrettelegging for landstrøm, samt elektrifisering av kysttrafikken. Regjeringen foreslår økte bevilgninger i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

 

NYHET | 05.05.2017

Olje- og energidepartementet arrangerte i samarbeid med NVE i dag et møte for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser kan fungere bedre. Energimyndighetene registrerer en økende interesse for ulike frivillige ordninger for miljøsertifisering, og er opptatt av hvordan dette kan påvirke ulike aktørers valg av energiløsninger. Opprinnelsesgarantier blir brukt som dokumentasjon på bruk av fornybar energi i noen av disse sertifiseringene.

NYHET | 26.04.2017


Tansportsektoren er Norges største kilde til klimagassutslipp. Samtidig er det nettopp på dette området vi har de største mulighetene til å gjennomføre massive utslippsreduksjoner frem mot 2030. Et viktig stikkord er økt elektrifisering, sa Tore Strandskog i høringen i forbindelse med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

NYHET | 24.04.2017

Staten og kommunene skal ta hensyn til klima og miljø når de kjøper varer og tjenester. Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt en ny forskriftsbestemmelse som skal bidra til flere grønne innkjøp.