Smarte strømmålere (AMS)

Alle norske strømkunder skal innen 1.1.2019 få installert ny, digital strømmåler, såkalt smart strømmåler. Det innebærer at ca. 2,5 millioner målere skal skiftes ut, til en total kostnad på over 5 milliarder kroner. Nettselskapene har ansvaret for å gjennomføre målerbyttet, og det vil i hovedsak være elektroinstallatørene som utfører jobben.

Hvorfor elektroniske målere?
De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Digitale strømmålere vil føre til enklere og riktig avregning av elforbruket og bedre styring og utnyttelse av nettet.

Slipper manuell strømavlesing
For nettselskapene vil fordelen ligge i enkel og korrekt fakturering av kundenes faktiske strømforbruk. De nye målerne vil automatisk overføre forbruksdata til nettselskapenes avregningssystemer, og kundene vil dermed slippe å melde inn strømforbruket sitt hver måned. Tilsvarende vil nettselskapene slippe å håndtere store mengder manuelle avlesinger. Enklere og mer korrekt fakturering forsvarer ikke alene de store investeringene som skal gjøres. Det må derfor ligge andre gevinster i nye målere.

Bevisste strømkunder
De nye forskriftskravene innebærer at strømkundene skal ha enkel og rask tilgang til informasjon om strømforbruket og den til enhver tid gjeldende energiprisen. Målet er at bedre tilgang til informasjon vil bidra til økt bevissthet rundt eget energiforbruk og kostnadene forbundet med dette. Man forventer at økt kunnskap og innsikt vil påvirke og motivere forbrukerne til en mer fornuftig energibruk.

Lavere energiforbruk er lønnsomt
Nye strømmålere vil alene ikke påvirke strømkundenes forbruksvaner. Snarere tvert i mot. Når vi i fremtiden slipper å lese av målerstanden, vil det kunne bidra til mindre innsikt i forbruket. Det vil derfor være behov for, og store muligheter i å utnytte tilgangen til sanntids forbruksdata, til å selge inn tjenester og løsninger som kan gi kundene og samfunnet den energisparingen som er forventet. Nelfos medlemmer har viktig kompetanse og kunnskap om mulighetene som finnes. De vil kunne gi råd og veiledning om enkle tiltak som kan redusere energiforbruket vesentlig hos den enkelte strømkunde.

Veileder for avanserte målesystemer finner du her.

Les mer om AMS på NVEs nettsider her