Høringsuttalelser

Som en viktig del av en offensiv næringspolitikk driver Nelfo aktiv påvirkning av politiske myndigheter. Høringsuttalelser er en sentral del i dette arbeidet. Her har vi samlet noen av de viktigste. 

2019

 • Innspill definisjon av NNEB - nesten-null-energi-bygg - DiBK - her
 • Innspill til videreutvikling av energimerkeordningen - Enova - her
 • Videreutvikling av energimerkeordningen for bygninger - her
 • Endringer i energiloven - OED - her

2018

 • Endringer tariffstruktur nettleie - NVE - her
 • Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm - Olje- og energidep - her
 • Endring i bygningsenergidirektivet - Olje- og energidepartementet - her
 • Statsbudsjettet 2019 - Energi- og miljø - her. Kommunal og forvaltning - her
 • Endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning) - KMD - her
 • Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser - Kunnskapsdep. - her
 • Endring i regelverket for anleggsbidrag - NVE - her
 • Endring i byggteknisk forskrift TEK 17 - DiBK - her
 • Forslag til ny utforming av nettleien - NVE - fellesuttalelse her - Nelfos her
 • Endringer i Energiloven - Energi- og miljøkomiteen - her

2017

 • Energimerkeordningen, videreutvikling i bygg - Olje- og energidep. - her 
 • Kvalifikasjonskrav sentral godkjenning - Kommunal- og moderniseringsdep. - her
 • Høringer statsbudsjettet 2018 - her
 • Byggesaksforskriften - seriøsitetsregister - Kommunal- og moderniseringsdep. - her
 • Nasjonal transportplan - Samferdselsdepartementet - her
 • Industrimeldingen - Nærings- og fiskeridepartementet - her
 • Vinterpakken - Olje- og energidepartementet - her
 • Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) - her
 • Miljø i regelverket for offentlige anskaffelser - Nærings- og fiskeridepart. - her
 • Forbud mot fyring med mineralolje - Klima- og miljødepartementet - her

2016

 • Grønn konkurransekraft - Klima- og miljødepartementet - her
 • Statsbudsjettet 2017 - notat Energi- og miljøkomiteen -her
 • Statsbudsjettet 2017 - notat  Kommunal- og forvaltningskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2017 - notat Helse- og omsorgskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2017 - notat Næringskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2017 - notat Finanskomiteen - her
 • Forskrift om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter - Kunnskapsdepartementet - her
 • Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nkom - Samferdselsdepartementet - her
 • Bredbåndutbyggingsloven - Samferdselsdepartementet - her
 • Vår elektriske fremtid - DSB og NEK - her
 • Endring av autorisasjonsforskiften mm. - Nkom - her

2015

 • Endringer i forskrift om HMS-kort - Arbeids- og sosialdepartementet - her
 • Innspill til Stortingsmeldingen om energipolitikk - Olje- og energidep. - her
 • Endringer i arbeidsmiljøforskriften - Direktoratet for arbeidstilsynet - her
 • Forskrift om elsertifikater - Olje- og energidepartementet - her
 • Statsbudsjettet 2016 - Energi- og miljøkomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2016 - Transport- og kommunikasjonskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2016 - Kommunal- og forvaltningskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2016 - Finanskomiteen - her
 • Byggesaksforskriften - nye krav til sentralt godkjente foretak- KMD - her
 • EUs energiunion - kommentarer til EU-kommisjonens sommerpakke - OED - her
 • Endringer i nettselskapers kostnadsnormer - NVE - her
 • Krav til måling og avregning av plusskunder - NVE - her
 • Tariffer for uttak i distribusjonsnettet - NVE - her
 • Forslag til endring i Energiloven - Olje- og energidepartementet - her
 • Nye energikrav i bygg - Direktoratet for byggkvalitet - her
 • Tekniske krav til løfteinnretninger - Direktoratet for byggkvalitet - her
 • EUs energiunion - Olje- og energidepartementet - her
 • Perspektiver på en klimalov - Klima- og miljødepartementet - her
 • Forslag om oppheving av kompetanseforskriften - Olje- og energidepartementet - her

2014

 • Stortingsmelding om energipolitikk - Olje- og energidepartementet - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Energi- og miljøkomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Helse- og omsorgskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Transport- og kommunikasjonskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Kommunal- og forvaltningskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Finanskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Kirke-, utdannings- og forskningskomiten - her
 • Plusskundeordning - NVE - her
 • Endring i kontrollforskriften - NVE - her
 • Organisering av strømnettet - OED - her
 • Budsjettkonferansen - brev til Statsministeren - her
 • Tilknytningsplikt fjernvarme - "Oslo mot 2030" - her
 • Statsbudsjettet 2015 - Regjeringens budsjettkonferanse - her

2013

 • Statsbudsejttet 2014 - Helse- og omsorgskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2014 - Kommunal- og forvaltningskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2014 - Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2014 - Energi- og miljøkomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2014 - Transport- og kommunikasjonskomiteen - her
 • Statsbudsjettet 2014 - Finanskomiteen - her
 • Velferdsteknologi - HelseOmsorg21, næringsutvikling - her
 • Velferdsteknologi - HelseOmsorg21, kommunesektoren - her
 • Fjernvarmeregulering - OED - her
 • Prioritet i mobilnett - Post- og teletilsynet - her
 • Infrastruktur ladbare biler - Transnova - her
 • Energieffektiviseringsdirektivet - OED - her
 • Byggteknisk forskrift - KRD - her
 • Velferdsteknologi - HOK - her

2012

 • Energieffektivisering - Oslo Kommune - her
 • Byggsakforskriften - KRD - her
 • Energiutredningen - OED - her
 • Studentboliger - KRD - her
 • NS 3701 - Standard Norge - her
 • Energimerkeforskrift - NVE - her
 • Energifondet - OED - her
 • Miljøkriteriesett for bygg - DIFI - her

2011

 • Energieffektiviseringsdirektivet - OED - her
 • AMS - NVE - her
 • FKE - DSB - her
 • Byggesaks- og byggteknisk forskrift - KRD - her
 • Endringer energimerkeforskriften - NVE - her